přehled básní (21-23)

Ucelený příběh (kniha s názvem: Jádro jakosti Martina Jabkeniče)

ČÁST 3

Výhradně to zásadní z pevropské historie: z Ráje do Pekel a nazpět – Pevropa (21) – Den, jenž změní všechno (27)

Pevropa, na rozdíl od Evropy, měla, od svého historického vzniku, veškeré předpoklady stát se vzorem pro okolní světy coby kontinent naplněný všeobecně platným mírem pro všechny zúčastněné (21). Klid a harmonii jí zajišťoval zákonný patron pro vše živé, takzvaná Rajka. Ta nad vším bděla a s pomocí osazenstva pevropského kontinentu dbala na to, aby se dobra, lásky a porozumění dostalo opravdu každému (22). Ovšem, jak už to tak bývá, nacházelo se tam i zlo, zpočátku dobře skryté a čekající na příležitost. To představovala takzvaná Demolka. Ta sice byla z Pevropy vyhnána do okolních světů a tak v ní přestala škodit, právě mimo ni však započala svoji tyranskou nadvládu v přivlastňování si lidského štěstí. Sice se vše obrátilo proti Demolce samotné, kdy svým neuváženým zbrklým chováním dostála proměny, obdobně jako Rajka se začala přiklánět k dobru, čímž jí byla udělena milost a mohla se tak vrátit zpět do své pevropské domoviny (23), cosi z ní zlého však jako by na Zemi přeci jen zůstalo.

Rubriky: Jádro jakosti Martina Jabkeniče - ucelený příběh | Napsat komentář

Demolka (23)

Nazývána byla Demolkou

a tam kde se jmenovaná objevila

potupná smrt stávala se jedinou možnou volbou

neboť zdraví ustupovalo z těla živých

stejně jako jejich donedávna nakažlivé štěstí

.

Dlouho obyvatelé na své domovské planetě pátrali po oné zlobě

až jednoho mrazivého dne konečně dočkali se

Do úzkých Demolku zahnali

a v početném davu následně lynčovali

.

Tamním soudním tribunálem byla posléze poslána do vyhnanství

a to přímo na planetu Zemi

kde své nečisté černé svědomí zpytovati měla

a o svoji nápravu řádně usilovat

.

Demolka zpočátku cítila se značně vysílena

sebemenšího pohybu naprosto neschopna

Postupně však cit do rukou a celého těla se jí navracel

a ona tak mohla oslavovati svůj velký comeback

.

Co k tomu přispělo lze dopátrati se celkem snadno

vždyť sama Demolka živa jest byla onou zlobou

a té na planetě Zemi nacházelo se požehnaně

že by vystačila pro zástup milionů jejích stoupenek

.

Tak plna nové síly

Demolka svůj odkaz náležitě živí

Zlobu a neštěstí přisvojuje si od lidí

a následně vše vkládá do těch z nich

jež zdravím a štěstím ještě stále překypují

.

Pozemský svět tím tak o mnoho smutnější je

a sama Demolka stále nemůže nabažiti se jej

Své sítě plné neduhů rozhazuje vrchovatými hrstmi

nemaje slitování s nikým, kdož se do nich nevědomky chytí

.

Doposud zdravé rodiny tak zničehonic kolabují

kdy chuť do života postupně opouští je

A ty, co statečně ještě stále odolávají oné zlobě

pomalu vzdávají svá úsilí

přičemž mnohdy nemají ani čas připravit se na to možné nejhorší

.

Ba co víc!

Děti násilím jsou odloučeni od rodičů

a rodiče zase od dětí!

Toť nezvratný důkaz toho

že ono nadpozemské zlo nezná hranic

.

Zbývá si tak položit otázku vpravdě zásadní

a sice najde-li se někdo odvážný

jenž zastaví Demolku v jejím krutém počínání

.

Existuje snad ještě vůbec někdo takový?

.

Věřte tomu nebo ne

ale jeden takový spasitel skutečně našel se

A stal se jím někdo

od koho by to vpravdě čekal jen málokdo

.

Sama Demolka byla překvapena tím

jak se vše obrací proti ní

a přitom žádné lidské síly k tomu nebylo ani zapotřebí

Neboť strůjcem toho všeho stala se právě ona zloba

a její neuvážené zbrklé počínání, jež nedomyslela

.

Tak moc se Demolka pohroužila do své nekalé činnosti

že nestačila si povšimnouti zvětšující se trhliny na pytli

v němž přenášela veškeré ukořistěné štěstí a zdraví

jež hodlala osobně zničit v Mrtvém moři

.

Trhlina a následný nešťastný pád však způsobily

že jmenovaná nakonec nedošla onomu cíli

Zato si záhy prošla zásadní charakterovou proměnou

poté co obsah pytle ochromil ji zcela nepřipravenou

.

Zdalipak uhádnete, co nastalo poté?

.

Pokud na to samé co já právě myslíte

pak rozhodně ve svém úsudku nemýlíte se

a Demolce zajisté onu novou úlohu

z celého srdce přejete

.

Personě, z níž se nakonec mírumilovná bytost stala

a ono štěstí a zdraví tak zpět pozemskému lidu

dobrovolně a bez protestů navrátila

.

Někdejší zloba poté

co odčinila vše zlé

hodlala navrátit se

na svoji domovskou planetu zpět

Jako řádně napravená bytost

jíž by měla býti udělena milost

a tím pádem i skončit nehostinné vyhnanství

jemuž několik měsíců v řadě byla nucena čelit

.

Vyhověl oné žádosti nakonec tamní tribunál soudní?

.

Odpovědí budiž na tuto otázku skutečnost

že Demolka může užívat si svobodu znovunabytou

coby okouzlující a inspirativní persona

co pro lásku, zdraví a štěstí pochopení má

.

Od této památné události datuje se

že i v nelehké životní situaci máme na výběr

a sice zdali se na stranu zla přikloníme

či naopak dobro uctíme a za své pak přijmeme

.

Vybírejme proto rozvážně a neukvapeně

tak abychom svého rozhodnutí nelitovali následně

Tak jako v počátcích našeho příběhu zloba neboli Demolka

když do onoho vyhnanství poslána byla

.

Mějme na paměti její pozdější proměnu

a čiňme jen to dobré po jejím vzoru

Vždyť za co by pozemské bytí jinak stálo

kdyby pouze nehostinné utrpení ho věčně sužovalo

.

Cožpak na světě – a mimo něj – není ho již tak dost?

Rubriky: Jádro jakosti Martina Jabkeniče | Napsat komentář

přehled básní (21-22)

Ucelený příběh (kniha s názvem: Jádro jakosti Martina Jabkeniče)

ČÁST 3

Výhradně to zásadní z pevropské historie: z Ráje do Pekel a nazpět – Pevropa (21) – Den, jenž změní všechno (27)

Pevropa, na rozdíl od Evropy, měla, od svého historického vzniku, veškeré předpoklady stát se vzorem pro okolní světy coby kontinent naplněný všeobecně platným mírem pro všechny zúčastněné (21). Klid a harmonii jí zajišťoval zákonný patron pro vše živé, takzvaná Rajka. Ta nad vším bděla a s pomocí osazenstva pevropského kontinentu dbala na to, aby se dobra, lásky a porozumění dostalo opravdu každému (22).

Rubriky: Jádro jakosti Martina Jabkeniče - ucelený příběh | Napsat komentář

Rajka (22)

Pojmenována byla jako Rajka

a úrodu plodnou na starost měla

O zahrady a sady s láskou pečovala

ze sklizně společně s lidmi se poté radovala

.

Rajka rovněž vyhledávala nová potenciální pěstitelská místa

a svými zázračnými schopnostmi se usilovně zasazovala

aby její snažení nebylo marné

a lidem dařilo se dobře

.

Jedno takové místečko nedávno objevila nedaleko moře

místečko momentálně připomínající stromové pohřebiště

Rusovlasá kráska však svojí houževnatou pílí způsobila

že daný objekt doslova přes noc povstal z popela

načež lidé sem začali postupně přicházet

rozlehlý sad zvelebovat a starat se o něj

.

Nejen lidé z řad sadařů a pěstitelů usadili se zde

kde úrodě nadmíru dobře začalo dařit se

ale rovněž rozmanité ptactvo od moře

neodolalo a nejednou zavítalo přímo sem

do zahrady hojnosti

v níž bylo dostatek volného místa i pro hosty

.

A tu jednou takhle k večeru jde Rajka po nedalekém břehu

a co nevidí – racek tam v písku bezvládně leží mrtvý!

Rusovláska nad jeho ubohým tělíčkem tedy ihned pokleká

snažíce se ho plnohodnotně navrátit zpět do života

.

Ačkoliv tato žena byla zběhlá v ozdravných kouzlech

tak ta její na zvířecí říši bohužel nevztahovala se

Přesto Rajka ale své úsilí nevzdávala

a o pomoc nyní žádala přímo samotného Boha

.

Chvíli trvalo než Nebesa otevřela svoji bránu

a Onen nejvyšší z nich sestoupil tam dolů

kde onu cestu na břeh

zvládl jakoby nic lehkou chůzí po mořské hladině

.

Poté s Rajkou přátelsky se přivítal

do písku následně usedli On a ona

a začali rozmlouvat na příslušné téma

o sounáležitosti mezi lidmi, přírodou a zvířaty

mezi nimiž od nepaměti napjaté vztahy panují

.

Velice emotivní rozhovor to byl

jenž vyústil jen v to pozitivní

to když na jeho konci onen racek

kýženého vzkříšení k životu přeci jen dočkal se

.

Poté roztáhl ladně svá křídla

a záhy vznesl se čile do oblak

mířící kamsi nad moře

jež bylo jeho stálým domovem

.

Od této památné chvíle

kdy Onen nejvyšší nad pozemskou faunou slitoval se

mají k sobě On a vše živé na planetě Zemi mnohem blíže

přičemž z daného pouta těží jak zvířata tak lidé dodnes

.

Málokdo z dnešní generace však již ví

že se tak stalo především zásluhou oné bájné Rajky

co na významu nabývala nejen coby patronka zahrad a sadů

ale z vůle Boží nakonec i jako patronka všeho živého

co se mělo či naopak nemělo čile k světu

.

Právě za onen všestranný přístup rusovlásce vděčni jsou všichni její věrní

co uchovávají její odkaz oddaně ve svých srdcích

Mimo jiné i prostřednictvím dané legendy

jíž jsem vám nyní přiblížil

.

Bůh s Rajkou i s vámi všemi živými

Rubriky: Jádro jakosti Martina Jabkeniče | Napsat komentář