Mladík Jan a bytosti z jiného světa (autor – Martin Jabkenič)

Mladík Jan a bytost z jiného světa

V pohádkové říši

tam kde rozprostírají se četná jezera

nad nimiž táhnou se nekonečné hory a pohoří

nachází se země nedotčená, kouzelná

kde nikdo z tamních obyvatel nestrádá, neživoří

 

Jest to domov skřítků, elfů, víl

a jiných fantastických bytostí

jež navzájem respektují se

a po staletí tu žijí pospolu v míru, neznaje rozepře

 

Právě zde již po nějaký ten čas

pobývá velice pohledná Apolenka

víla nesmírně to moudrá

světem, mimo ten svůj pohádkový domovský, doposud nedotčena

 

To se však co nevidět mělo změnit

poté co naopak z onoho pozemského světa lidí

zavítal do toho snového mladík jménem Jan

jenž zde útočiště spásné naléhavě hledal

 

Pronásledován svými věřiteli

zahnán do kouta přečetl nahlas kouzelnou formuli

a naráz ocitl se ve zcela jiné zemi

V zemi plné neskutečných výjevů

jenž obyčejnému smrtelníkovi jinak nejdou na rozum!

 

Janovi pak o něco déle trvalo

než sžil se s onou novou realitou

než překonal počáteční obavy

z daného pro něj neznámého prostředí

 

Mladík jím opatrně začal procházet

a téměř na každém kroku byl nucen něčemu podivovat se

Tu spatřil bludičku, posléze zase skřítku

a než nadál se, těsně kolem něj prošla rodinka sedmi trpaslíků

 

Co však zejména upoutalo Janovu pozornost

byl překrásný nadpozemský zpěv

linoucí se z nedalekého jezírka

k němuž po dlouhé cestě znaven dospěl

 

Mladík spatřil vílu

jak tam na vodní hladině za nočního úplňku ladně tančí

s čímsi třpytivým kolem krku

co činilo ji ještě mnohem půvabnější

 

Onou vzácností byl tuze mocný věneček!

Utkaný z leknínů a kouzlem posvěcen!

 

Leč to nebylo vše!

Ten kdož vlastnil jej

měl pak neomezenou moc nad svým vlastním životem!

 

Alespoň tak to prorokovala píseň

jíž Apolenka prozpěvovala svým líbezným hláskem

Píseň jež Jana toliko omámila

že nevydržel se již déle skrývat

 

V ten moment utichl tuze líbezný zpěv!

A i Apolenka začala si Jana s očividným zájmem prohlížet!

 

Počáteční nedůvěru víly

ještě navýšilo mladíkovo nečekané následné doznání

jenž uniklo dotyčnému nedopatřením mezi řečí

to když se krásce začal dvořit

 

A sice že jest obyvatelem tuze vzdálené země

jíž nemůže znáti jak Apolenka tak nikdo další z její pohádkové říše

do níž ho zavedla vlastně pouhá náhoda

to když do úzkých se v té své pozemské nedopatřením dostal

 

Zvědavost v tu chvíli nad Apolenkou postupně vítězila

a Jan toho hnedle plně začal zneužívat!

To když záměrně vílu nabádal, aby ta osobně přesvědčila se

že ji o svém původu nelže

 

Stalo se to tak nečekaně náhle!

 

Než Apolenka nadála se

její kouzelný věneček svíraly mladíkovy chtivé ruce

a to v bláhovém domnění

že se štěstěna na jeho stranu přikloní

jak ona píseň víly pravila ve své přitažlivé harmonií

 

Daleko se však onen zloděj se svým lupem nedostal

neboť Apolenka vzburcovala celou pohádkovou říši

a ta okamžitě bila na poplach!

Kdy sjednotily se bytosti z jejích blízkých i vzdálených končin

jež záhy Jana dostihly

o věneček následně obraly

a jeho právoplatné majitelce posléze jej navrátily

 

Mladík tak již neměl na vybranou

a chtě nechtě musel jít ven s celou pravdou!

Pohovořit o tom, co vedlo ho k onomu závažnému prohřešku

z něhož se nyní řádně zpovídal u pohádkového soudu

jenž výjimečně svolán byl kvůli němu

 

Snad to byla pouhá náhoda

či jen něčí vypočítavý záměr

a přeci jen seběhlo se to naráz takto neočekávaně!

 

To když Jan při soudním líčení

sklopil náhle oči směrem k zemi

A co nevidí!

Rybka zlatá se tam na ní plácá

a o záchranu tuze cenného života prosí!

Prý když ji mladík do vody nazpět hodí

tři přání na oplátku mu mileráda zase ona vyplní!

 

Jak si rybka přála

tak se nakonec i stalo

a Jan opět navrch měl

nad celou říší pohádkovou

 

A jak že vše nakonec dopadlo?

 

Jen napovím vám

že celá pohádková říše zůstala nedotčena

a sám mladík se z ní

do té své domovské bez újmy šťastně dostal

 

Coby zámožný to magnát

jenž již nebyl vystavován nátlaku

ze strany oněch obávaných věřitelů

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Příběh ze staré Číny (autor – Martin Jabkenič)

Příběh ze staré Číny

Žil kdysi mladík jménem Hugo Mint

jenž post léčitele zdědil po předcích svých

Právě jich si nesmírně vážil

pyšný na to, že rodinný odkaz může dále šířit

 

Tak Hugo léčil a uzdravoval nemocné

přičemž na srdci měl vždy jediné:

aby ti, kdož k němu zavítají

již nikdy neměli potíže se zdravím

a plnohodnotného života si tak naplno co nejdéle mohli užívati

 

Dané přání plnilo se mladíkovi do té chvíle

než k němu s prosíkem přišel bohatýr z vedlejší vesnice

jímž obávaný Hiro Murosawa byl

a s nímž rozhodně nevyplatilo se do sporu přijít

 

Jmenovaný tuze nemocného syna měl

přičemž nikomu doposud nepodařilo se zcela vyléčiti jej

a to přesto že za jeho návrat do běžného života

byla vypsána nemalá finanční odměna

 

Peníze rozhodně nebyly to hlavní

co Hugovi přidělávalo starosti

On sám jich měl dostatek na to

aby vedl život počestný

 

Mladík se nyní strachoval především zejména o něj

neboť pokud by s léčbou neuspěl

zcela jistě by ho neminul krutý trest

na něž si Hiro Murosawa toliko potrpěl

v případě, když vše nešlo tak, jak on sám chtěl

 

Nejinak tomu bylo právě nyní

když Hugo dospěl před jeho honosné sídlo majestátní

z něhož se lékaři a léčitelé s nepořízenou navraceli

s bolavými šrámy jak na těle tak i na duši

 

Hugovi však odchod nebyl dopřán

a z rozkazu vedoucího stráží

ihned k lůžku nemocného putoval

kde ho již Hiro Murosawa napjatě očekával

v domnění, že mladík uskuteční jeden veliký léčitelský zázrak

 

Hugo se snažil seč mohl

avšak téměř okamžitě narazil na odpor

a to temných zlých sil

jež naopak té jeho léčitelské ozdravné nepřály

 

Mladík přeci jen pramálo štěstí měl

že na něm nebyl vykonán fyzický trest

I on si příliš nepolepšil

neboť vzápětí vsazen byl do vězení

 

Hodnou dobu tápal Hugo v nejistotě

co s ním jenom dále bude

když tu celu zčistajasna pohltila pronikavá záře

z níž postava anděla vyšla náhle

 

Daná persona zvěstovala mladíkovi spásnou novinu

a sice že jistá naděj by tu byla na záchranu

A to rovnou několika životů!

Jen nezůstat pouze u slov a přejít co nejrychleji k činům!

 

Onen anděl pro začátek Hugovi ukázal tajnou cestu

jež z vězení vedla oklikou přímo do pokojíku

jenž mladíkovi byl již důvěrně známý

neboť v něm přebýval Hirův syn

jehož před necelou hodinou on sám osobně léčil

 

A tu anděl podruhé rozhodl se zasáhnout!

Poté co Hugovi opětovně nezadařilo se s jeho silou léčivou!

 

Hlásal že ono lůžko, na němž chlapec stonal

zasaženo jest prokletou černou magií zákeřnou

A ta že opakovaně maří

aby nemocný znovu nabyl svého plnohodnotného zdraví!

 

I vnuklo to mladíkovi nápad

jak by se dané zlo možná dalo oklamat

S pomocí anděla snesl chlapce z lůžka vedle na zem

a na ní pak pokračoval v uzdravování jeho nemocného těla i duše

 

Následovalo co anděl předvídal

a v co Hugo osobně prosebně doufal

 

Chlapec náhle ožil!

A po chvilce kloudného slova sám schopen byl!

 

Po svém otci začal se ihned shánět!

Tak moc toužil se s ním opět vidět!

Zatímco ono lůžko, na němž předtím ležel

v prach mezitím přeměnilo se

a ten pak propadl se dolů do horoucích pekel

 

Kletbě tak byl učiněn nadobro konec!

Poté co zem znovu zacelila se!

A věděli to jak Hugo tak i chlapec!

Chlapec z něhož nyní život zase naplno čišel

jako by nic zlého nepřihodilo se

 

V tu chvíli anděl usoudil

že je načase se rozloučit

neboť svoji úlohu již splnil

 

Ještě než však nadobro odešel

popřál Hugovi a chlapci do života jen to pěkné

Ať stále pamatují na jeho radu

že každý jedinec má nárok na svoji nápravu

 

Právě tou začal si postupně procházet Hiro Murosawa poté

co spatřil své jediné dítko zcela zdravé

 

Co následovalo pak

jestlipak to uhádnete?

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Demolka (autor – Martin Jabkenič)

Demolka

Nazývána byla Demolkou

a tam kde se jmenovaná objevila

potupná smrt stávala se jedinou možnou volbou

 

Kdy zdraví ustupovalo z těla živých!

Stejně jako jejich donedávna nakažlivé štěstí!

 

Dlouhá léta obyvatelé na své domovské planetě pátrali po oné zlobě

až jednoho mrazivého dne konečně dočkali se!

 

Do úzkých Demolku zahnali!

V hojně početném davu následně lynčovali!

 

Tamním soudním tribunálem byla posléze poslána do vyhnanství

a to přímo na planetu Zemi

kde své nečisté černé svědomí zpytovati měla

a o svoji nápravu řádně usilovat

 

Demolka zpočátku cítila se značně vysílena!

Sebemenšího pohybu naprosto neschopna!

 

Postupně však cit do rukou a následně do celého těla se jí navracel

a ona tak mohla oslavovati svůj velký comeback!

 

Co k tomu přispělo lze dopátrati se celkem snadno

Vždyť sama Demolka živa jest byla onou zlobou!

A té na planetě Zemi nacházelo se požehnaně

že vystačila by pro zástup milionů jejích stoupenek

 

Tak plna nové síly

Demolka svůj odkaz náležitě živí

Zlobu a neštěstí přisvojuje si od lidí

a následně vše vkládá do těch z nich

jež zdravím a štěstím ještě stále překypují

 

Pozemský svět tím tak o mnoho smutnější je

a sama Demolka dosyta nemůže nabažiti se jej

Své sítě plné neduhů rozhazuje vrchovatými hrstmi

nemaje slitování s nikým, kdož se do nich nevědomky chytí

 

Doposud zdravé rodiny tak zničehonic kolabují!

Postupně chuť do života je opouští!

A ti, kdož statečně ještě stále odolávají oné zlobě

pomalu vzdávají svá úsilí!

 

Ba co víc!

Děti násilím odloučeni jsou od rodičů!

A rodiče zase od dětí!

Toť nezvratný důkaz toho

že ono nadpozemské zlo nezná únosných hranic!

 

Zbývá si tak položit otázku vpravdě zásadní:

najde se někdo odvážný

jenž zastaví Demolku v jejím krutém počínání?

 

Existuje vůbec ještě někdo takový?

 

Věřte tomu nebo ne

ale jeden takový spasitel skutečně objevil se!

A stal se jím někdo

od koho by to vpravdě čekal jen málokdo!

 

Sama Demolka byla překvapena tím

jak se vše obrací proti ní

 

A přitom žádné lidské síly k tomu nebylo ani zapotřebí!

 

Strůjcem toho všeho stala se totiž právě ona zloba

a její neuvážené zbrklé počínání, jež nedomyslela

 

Tak moc se Demolka pohroužila do své nekalé činnosti

že nestačila povšimnouti si zvětšující se trhliny na pytli

v němž přenášela veškeré ukořistěné štěstí a zdraví

jež hodlala osobně zničit v Mrtvém moři

 

Trhlina a následný nešťastný pád však způsobily

že jmenovaná nakonec nedostála danému cíli

 

Zato si záhy prošla zásadní charakterovou proměnou!

To poté co obsah pytle ochromil ji zcela nepřipravenou!

 

Zdalipak uhádnete, co následně nastalo?

 

Pokud na to samé co já právě myslíte

pak rozhodně ve svém úsudku nemýlíte se

a Demolce zajisté onu novou úlohu z celého srdce přejete

 

Personě, z níž se nakonec mírumilovná bytost stala

a ono štěstí a zdraví tak zpětně pozemskému lidu

dobrovolně a bez protestů navrátila

 

Někdejší zloba poté

co odčinila vše zlé

hodlala navrátit se na svoji domovskou planetu zpět

 

Jako řádně napravená bytost!

Jíž by měla býti udělena milost!

A tím pádem i skončit nehostinné vyhnanství

jemuž po několik měsíců v řadě byla nucena čelit!

 

Vyhověl oné žádosti nakonec tamní tribunál soudní?

 

Odpovědí budiž na tuto otázku skutečnost

že Demolka může užívat si svobodu znovunabytou

coby okouzlující a inspirativní persona

co pro lásku, zdraví a štěstí pochopení má

 

Od této památné události datuje se

že i v nelehké životní situaci my lidé máme na výběr

zdali se na stranu zla přikloníme

či naopak dobro uctíme a za své pak přijmeme

 

Vybírejme proto rozvážně a neukvapeně

tak abychom svého rozhodnutí nelitovali následně

Tak jako v počátcích našeho příběhu zloba neboli Demolka

když do onoho vyhnanství poslána byla

 

Mějme na paměti její pozdější proměnu

a čiňme jen to dobré po jejím vzoru

 

Vždyť za co by pozemské bytí jinak stálo

kdyby jej nehostinné utrpení věčně sužovalo!

 

Cožpak na pozemském světě – a mimo něj – není ho již tak dost?

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Rajka (autor – Martin Jabkenič)

Rajka

Pojmenována byla jako Rajka

a úrodu plodnou na starost měla

O zahrady a sady s láskou pečovala

ze sklizně společně s lidmi se poté radovala

 

Rajka rovněž vyhledávala nová potenciální pěstitelská místa

a svými zázračnými schopnostmi se usilovně zasazovala

aby její snažení nebylo marné

a lidem dařilo se dobře

 

Jedno takové místečko nedávno objevila nedaleko moře

místečko momentálně připomínající stromové pohřebiště!

 

Rusovlasá kráska však svojí houževnatou pílí způsobila

že daný objekt doslova přes noc povstal z popela!

 

Nejen lidé z řad sadařů a pěstitelů usadili se zde

kde úrodě nadmíru dobře začalo dařit se

 

Rovněž rozmanité ptactvo od moře

neodolalo a nejednou zavítalo přímo sem

do zahrady hojnosti

v níž bylo dostatek volného místa i pro hosty

 

A tu jednou takhle k večeru jde Rajka po nedalekém břehu

a co nevidí – racek tam v písku bezvládně mrtvý leží!

 

Rusovláska nad jeho ubohým tělíčkem tedy ihned pokleká

snažíce se ho plnohodnotně navrátit zpět do života

 

A to i přesto že její ozdravná kouzla

se na zvířecí říši přímo nevztahovala!

 

Rajka ale své úsilí nevzdávala

a o pomoc nyní žádala přímo samotného Boha!

 

Chvíli trvalo než Nebesa otevřela svoji bránu

a Onen nejvyšší z nich sestoupil tam dolů

kde onu cestu na břeh

zvládl jakoby nic ladnou chůzí po mořské hladině

 

Poté s Rajkou přátelsky se přivítal

a do písku následně usedli On a ona

kdy začali rozmlouvati na příslušné téma

o sounáležitosti mezi lidmi, přírodou a zvířaty

mezi nimiž od nepaměti napjaté vztahy panují

 

Velice emotivní rozhovor to byl

rozhovor jenž vyústil jen v to pozitivní

To když na jeho konci onen racek

kýženého vzkříšení k životu přeci jen dočkal se!

 

Poté roztáhl ladně svá křídla

a záhy vznesl se čile do oblak

mířící kamsi nad moře

jenž bylo jeho stálým domovem

 

Od této památné chvíle

kdy Onen nejvyšší nad pozemskou faunou slitoval se

mají k sobě On a vše živé na planetě Zemi mnohem blíže

přičemž z daného pouta těží jak zvířata tak lidé dodnes

 

Málokdo z dnešní generace však již ví

že se tak stalo především zásluhou oné bájné Rajky

co na významu nabývala nejen coby patronka zahrad a sadů

ale z vůle Boží nakonec i jako patronka všeho živého

co se mělo či naopak nemělo čile k světu

 

Právě za onen všestranný přístup rusovlásce vděčni jsou všichni její věrní

jež uchovávají její odkaz oddaně ve svých srdcích

mimo jiné i prostřednictvím dané legendy

jíž jsem vám nyní přiblížil

 

Bůh s Rajkou i s vámi všemi živými

Rubriky: Mix | Napsat komentář