next up previous
Next: Obživa Up: Život na Hradišti, spojení Previous: Mincovnictví

Keltské hradiště u Stradonic

Obchod

Oppida bývala centry obchodu. Že tomu tak bylo i na Stradonicích, potvrzují nejen nálezy zmíněných mincí z keltského i nekeltského světa. K obchodním účelům mohl sloužit i kostěný rámeček na voskovou tabulku, do níž se daly činit záznamy, našla se i hladítka a rydla k psaní.

O stycích s Římem se dozvídáme z některých nalezených antických předmětů (spony, bronzové nádoby, gemy, prsteny), ale například i z římské vinné amfory. Římané od Keltů obvykle odebírali obilí, maso, slaninu, šunku a vlnu.

Bohatství obyvatel Hradiště nepochybně rostlo, svědčí o tom zlomky nalezených klíčů od zámků.kangaroo@eldar.cz