next up previous
Next: Pokus o rekonstrukci Up: Keltské Hradiště u Stradonic Previous: Vlastní zážitky

Keltské hradiště u Stradonic

Uskutečněné výzkumy

Málokdy lze říct, že nález pokladu by byl katastrofou. V případě Hradiště u Stradonic tomu tak bylo. Když tam byl 2. srpna 1877 nalezen poklad asi 200 keltských mincí, duhovek, v koženém vaku, stalo se místo magnetem pro samozvané archeology, kteří hradiště překopávali skrz naskrz. Situaci ještě zhoršili dělníci, v té době prouštění z hutí v Hýskově, kteří našli v hradišti zdroj příjmů. Archeologové, či spíše sběratelé starých předmětů, prý sídlili pod kopcem a nálezy od dělníků jen vykupovali. Dokonce se mluví o zlaté horečce a ,,českém klondajku``, zlato se ovšem prý ve větším množství nenašlo. Počet vyzdvižených předmětů se odhaduje na 100 000 [5, str. 9], jen malá část z nich skončila v soukromých sbírkách a později se stala majetkem různých evropských muzeí. Nejpočetnější se stala sbírka Dr. Štěpána Bergera, kterou odkoupil zemský výbor a uložil ji zemském muzeu, Další větší sbírku shromáždil ředitel místních hutí Grosse, ta skončila v dvorním muzeu vídeňském.

Senzace vyvolaná nálezy brzy přitáhla pozornost archeologů, první řádný průzkum terénu provedl L. Šnajdr, který už v roce 1881 nakreslil první plán Hradiště.

Obrázek: Josef Ladislav Píč [6]
\resizebox*{2cm}{!}{\includegraphics{pic.ps}}
Roku 1886 přebral za Museum království českého (dnešní Národní muzeum) Bergerovu sbírku český historik Josef Ladislav Píč, který se současně zavázal nálezy dále prozkoumat. Píč byl tvůrcem rozsáhlých sbírek Musea, tyto sbírky zpřístupnil ve svých monumentálních Starožitnostech země České (1899-1909), které mají dodnes velkou vypovídací hodnotu.

Píč se vydal do Stradonic, ale zjistil, že všechno je již překopáno. Přesto však provedl alespoň základní průzkum. O Hradišti pak vydal druhý díl svých Starožitností země české. Celou polovinu díla tvoří fotografie předmětů ze sbírek vídeňského a pražského muzea, většinou v měřítku 1/1, některé dokonce kolorované (rok 1903!). Patrně podle nálezů z doby germánského osídlení přiřkl Píč hradiště Germánům a považoval ho mylně za Marobudum [3] (dodnes si to myslí někteří místní obyvatelé). Píčova interpretace archeologických nálezů vůbec byla odmítána již jeho současníky, dnes se soudí, že se snažil o včlenění archeologických nálezů do vlastní koncepce dějin, která se už v té době neslučovala s tehdejším stavem poznání. [4, str. 10] Lze to vidět i v díle o Stradonicích, kde sám nalézá mnoho podobností s dřívějšími keltskými nálezy, přesto se drží teorie Marobuda. Obrovský a dodnes nepřekonaný je ovšem jeho přínos faktografický.

Za keltské už Hradiště u Stradonic považoval francouzský archeolog J. Déchelette, který pracoval na výzkumu oppida Bibracte na Mount Beuvray u Autunu. Zaujala ho nápadná podobnost nálezů z Bibracte se stradonickými. Vydal srovnávací studii Les fouilles du Mont Beuvray de 1897 ŕ 1901 a dokonce se naučil česky, aby mohl Píčovu knihu o Stradonicích přeložit do francouzštiny. Vyšla v Lipsku roku 1906 jako Le Hradischt de Stradonitz en Bohęme a zasloužila se o světovou proslulost Hradiště. [2] Svého času bylo dokonce celé vývojové stadium keltského osídlení u nás nazýváno stradonická kultura, dnes se však již tento pojem nepoužívá, protože nálezy podobné Stradonickým známe takřka z celého keltského světa.

Větší množství nálezů z té doby ovšem dosud nebylo publikováno.

Potřebu systematického prozkoumání místa počal naplňovat v roce 1929 tým Albína Stockého. Jednalo se zároveň o vůbec první moderní vykopávky na keltském hradišti v Čechách. Vykopávky a sondy se soustředily především v ,,podhradí`` (na mapě vyznačeno značkou 1929). Bohužel náhlá smrt Stockého zabránila publikaci výsledků a navíc se většina jeho nálezů a dokumentace ztratila v průběhu II. sv. války. Zbytek je uložen v Národním muzeu v Praze.

V šedesátých letech minulého (20.) století provedla archeoložka K. Motyková - Šneidrová průzkum osady, která stála přímo pod Hradištěm. Ten je však nad rámec této práce.

V roce 1981 proběhl ve východní části Hradiště, která měla být přetnuta plynovým potrubím pro místní sklárny, záchranný archeologický výzkum pod vedením Aleny Rybové a Petra Drdy. Místa výkopů jsou na mapce označena třemi obdélníky s popiskem 1981.Vykopávky byly poznamenány nedostatkem času (jen asi 10 týdnů) i pracovních sil. Soustředily se tedy především na místo vedení potrubí, vyjímkou byl systém bran při vstupu do oppida. Průzkum odkryl mnoho domů v ,,podhradí`` (viz pokus rekonstrukci), stájí a dvorů, také část cesty. Nálezy tvořila hlavně keramika, bronzové předměty a kosterní pozůstatky. Archeologové důsledně zmapovali půdní profily, odborníci pak analyzovali vzorky půd z botanického hlediska, tedy hledali výskyt pylů dalších složek rostlin. Vzniklá archeobotanická studie byla potom první studií tohoto druhu o keltském oppidu v Čechách. Po zpracování nálezů vydali autoři výzkumu v roce 1994 zprávu Hradiště by Stradonice. Rebirth of a Celtic Oppidum.[5]


next up previous
Next: Pokus o rekonstrukci Up: Keltské Hradiště u Stradonic Previous: Vlastní zážitky
kangaroo@eldar.cz