next up previous
Next: About this document ... Up: Keltské Hradiště u Stradonic Previous: Poděkování

Keltské hradiště u Stradonic

Literatura

1
Filip, Jan: Keltská civilizace a její dědictví. Praha, Academia, 1995. 260 stran.
2
Filip, Jan: Keltové ve střední Evropě, Praha, Nakladatelství Čekoslovenské akademie věd, 1956.
3
Píč, Josef Ladislav: Čechy na úsvitě dějin. Svazek 2.: Hradiště u Stradonic jako historické Marobudum, Praha, nákladem vlastním, 1903.
4
Pleiner, Radomír & Rybová, Alena et al.: Pravěké dějiny Čech, Praha, Academia, 1978.
5
Rybová, Alena & Drda, Petr: Hradiště by Stradonice. Rebirth of a Celtic Oppidum. Praha, Archeologický ústav AVČR, 1994.
6
Waldhauser, Jiří: Jak se kopou keltské hroby, Praha, Lidové noviny, 1999.


kangaroo@eldar.cz