Pavel ze Žatce

Paulus de Zaacz

Pavel narodil se v Žatci asi r. 1450. Odebrav se později na universitu Pražskou byl tamtéž r. 1470 za děkana Jiřího z Prahy zkoušen na bakaláře od mistra Zachariáše z Králové Hradce, a r. 1475 povýšen na mistra in artibus. Téhož roku započal mistr Pavel svá čtení co licenciát, a již roku příštího za příčinou malého počtu mistrů byl přijat za řádného úda fakulty artistické.

V rocích 1476, 1480, 1481 a 1494 zkoušel na bakaláře, r. 1493 a 1499 na mistry, v rocích 1479, 1483, 1492, 1498 a 1499 byl buď kolektorem buď dispensatorem, r. 1477 byl jmenován děkanem a v rocích 1484, 1492, 1496 a 1507 rektorem university1).
R. 1497 v pondělí po přenesení sv. Václava (6. března) zavítal král Vladislav téměř po sedmiletém trvání mimo Čechy opět jednou do Prahy. Mistr Pavel, toho času rektor, vyžádal si dne 16. března v čele celého sboru mistrů pod obojí u krále slyšení, a přivítav jej jmenem veškeré university srdečnou, dlouhou a mistrnou řečí, vynikající neméně hlubokostí myšlének jako duchaplnými obraty, představil mu povážlivé, smutné poměry vysokého učení, a vřelými slovy za zvelebení tohoto se přimlouvaje žádal za nejvyšší jeho přízeň a podporu2). Král v okamžiku tom ubezpečoval sbor mistrů své přízně a milosti, avšak bohužel že dobrá jeho vůle byla větší nežli jeho moc a prostředky, aby byl rázně zakročiti se odvážil proti stavům s městy a zvláště s Prahou ustavičně se svářícím, o universitu se nestarajícím, ano ji v právích a výsadách starých všemožně zkracujícím. -

Okolo sv. Martina roku 1500 byl mistr Pavel od sněmu tehdáž v Praze shromážděného s přivolením krále Vladislava jmenován administratorem strany pod obojí3), a jelikož času toho nebylo arcibiskupa, zastával též úřad kancléře university; mimo tyto vysoké důstojnosti byl mistr Pavel též děkanem u sv. Apolináře. Zvláště co administrator v těžkých tehdáž pro stranu pod obojí časech získal si mistr Pavel svou výmluvností, neohrožeností a láskou ke kalichu velikého jména; obec Staroměstské nepodnikla téměř nic důležitého bez jeho rady a pomoci, a v letopisech Českých4) velmi zhusta se připomíná co smírce a prostředník zejména mezi Prahou a stavy, mezi králem Vladislavem a obcí Staroměstskou, a mezi touto a obcí Novoměstskou.
Mistr Pavel zemřel v stáří téměř 70. let r. 1517 dne 4. července. Že se zabýval hvězdářstvím a jemu na universitě vyučoval, nalezl jsem na desce (zpodní) jednoho rukopisu5), kde nepochybně vlastnoručně zaznamenal mg. Paulus de Zaacz incepit legere sphaeram materialem; že by sám něco podobného byl napsal nebo snad i tiskem vydal, známo mi není; spisy jeho dosud známé jsou obsahu náboženského.6)

1) Mon. hist. univ. Prag. II. d.
2) Tamtéž
3) Po úmrtí administratora Jakuba ze Stříbra.
4) Letopiscové Čeští d. III. str. 256, 305, 340 aj.
5) V c. k. univer. knih. X.G.12. Rukopis ten chová v sobě rozličná pojednání o hvězdářství, z nichž první psána jsou r. 1453; mám za to, že byl někdy v knihovně oné koleje, jíž mistr Pavel přináležel.
6) "Traktát o přijímání malých dítek "a překlad z latiny "o sv. Máří Majdaléně" (Jung. Hist. lit.)