Matyáš Vilemovský z Brné

Mathias Wylemowiensis de Brnay

Matyáš narodil se buď v Brné1) nebo ve Vilémově asi r. 1432. Odebrav se později na universitu Pražskou byl zde 19. srpna r. 1455 za děkana Šimona z Chrudimi zkoušen, byv od mistra Jakuba z Pacova povýšen na bakaláře, avšak teprv dne 16. září r. 1471 dosáhl hodnosti mistra in artibus. Téhož roku dne 24. října započal veřejná čtení svá co licenciát za téhož mistra Jakuba, toho času rektora university. Nedlouho na to byl přijat za skutečného úda fakulty artistické (co takový zapsán jest v seznamu děkanů Mathias de Brny2).

Mistr Matyáš přednášel v koleji Kalově hvězdářství, zejména r. 1448 tak zvaný computus philosophicus (čili ecclesiasticus), a sice tak, jak jemu byl Martin z Lenčice r. 1432 v koleji Nazaretské učil, a jak jej Stanislav z Hvězdna téhož roku byl napsal; neboť v témže rukopisu3) připsáno jest na konci : ...Item anno 1488 - declaratus est computus philosophicus in collegio Caroli per mag. Mathias Wylemowiensem; mistr Matyáš sám něco málo připsal k němu poznámek. Tento computus jest mnohem jednodušší nežli jaký mistr Křišťan byl sepsal, a text jeho jest téměř doslovně tentýž, jaký tiskem vydal Filip Melanchthon r. 1553 s názvem libellus Joannis de Sacrobusto de anni ratione seu ut vocatur vulgo computus ecclesiasticus. Vysvětlivky však jsou mnohem obšírnější textu.
V kterém asi roce mistr Matyáš zemřel, nikde jsem zaznamenáno nenalezl, sotva však byl dlouho živ po svém posledním dekanátu, neboť r. 1493 bylo mu více nežli 60 roků, a dále se v památkách dějepisných university Pražské neuvádí.

1) Brná jest jméno tří vesnic, totiž Brná v kraji Královehradeckém nad Orlicí, bývalé dominium Potenštein; Brná v kraji Táborském, bývalé dominium Chýnov, a Brná na Labi u Litoměřic (viz Topograf. a statis. slovník Čech), v které z nich by se byl Matyáš narodil, nelze udati; i Wylemowiensis zdá se, že ukazuje na město Vílemov spíše nežli že jest to jméno rodinné; či znamená z Brné jakýsi predikát šlechtický?
2) Mon. histr. univ. Pragen. díl I. str. 22. 23. a díl II.
3) X.E.19.