Petr Bradáč z Dvekačovic

Petrus Barbatus de Dwekaczowicz

Petr narodil se v Dvekačovicích1) na počátku 15. století. Navštěvovav později universitu Pražskou stal se tamtéž bakalářem r. 1435 za děkana Bucka z Kdýně, a mistrem in artibus r. 1439, načež roku příštího začal veřejná čtení co licentiát za mistra Jana z Příbrami, a ještě téhož roku přijat byl za řádného úda fakulty artistické. Roku 1443 zkoušel na mistry (mimo jiné též uvedeného Martina z Lenčice), taktéž r. 1444, 1445 a 1448; roku 1446 zkoušel na bakaláře a byl v rocích 1447 a 1448 pro nedostatek mistrů i kolektorem i dispensatorem, ano když roku 1449 dne 16. dubna zvolen byl za děkana na celý rok, musil i co takový sám zkoušeti na mistry a na bakaláře.Následkem nedávno minulých bouří v naší vlasti byl počet mistrů tak malý, že za děkana Jana z Častolovic roku 1454 byl mistr Petr kolektorem, asesorem i dispensatorem. 2)
Více mně o mistru tomto ničehož povědomo není, nežli že roku 1448 a 1450 přednášel na fakultě artistické sphaeram materialem.3)

1) Dvekačovice (Dvakačovice neb Vakačovice) jest ves na výšině v okresu Chrudimském, bývalé dominium  Rosice (viz. Topograf. statis. slovník Čech).
2) Mon. hist. umiv. Prag. II. d.
3) Rkps. c. k. univ. knih. VIII. E. 27 list 1.a list 52.