Pavel Hlavsa

Pavel Hlavsa narodil se v Praze asi r. 1490. Navštěvovav vysoké učení svého rodiště, byl tamtéž r. 1510 za děkana Matyáše z Pelhřimova povýšen na bakaláře.1) Lupáč připomínaje ho co výborného mathematika podotýká, že byl mistrem2); jelikož se však v památkách university Pražské pouze co bakalář uvádí, mám za to, že hodnosti mistra in artibus domohl se na universitě některé zahraniční, jak toho času nejedni zámožnější činívali. Byl-li však Petr Hlavsa zámožný, dalo by se souditi, že byl syn Jana Hlavsy (rozeného ze Mšena, který r. 1502 byl údem staroměstské rady Pražské a r. 1515-1517 prvním radním), a sice téhož, který už r. 1506 se dvěma měšťany Pražskými v Benátkách tlačiti dal první bibli Českou na vlastní útraty, a r. 1522 při korunovaci krále Ludvíka co dvorní soudce povýšen byl s predikátem "z Liboslavě" do stavu rytířského.3)

Mistr Hájek z Hájku zmiňuje se ve výborné řeči, kterou u posluchačů university Pražské lásku k vědám mathematickým vzbuditi a vzbuzenou zachovati vší možností usiloval4), velmi pochvalně o Pavlu Hlavsovi, stavě ho s málo jinými v popředí učenců Českých vůbec a mathematiků zvláště. Bohužel, že muži tomuto nebylo popřáno, aby chválených od jiných vloh a vědomostí svých k prospěchu vlasti byl zužitkoval, neboť zemřel na mor už dne 23. dubna r. 1520.5)

1) Mon. hist. univ. Prag.II. str.235
2) Ephemeris ke dni 23. dubna r.1520
3) Viz Erbenův spis "Die Primatoren der Altstadt Pragis"
4) Oratio de laudibus geometrić (1547)
5) Lupáč v Ephemeris mylně poznamenal "mag. Paulus Hlavsa Przibram." (Vydra v své historia matheosos doplnil v "Paulus Hlavsa Przibramensis"), neboť Hájek v uvedené řeči jmenuje ho "Hlavsa Pragensis," a Mon. hist. univ. Prag. "Hlavse Pragensis."