Sigmund Antoch z Helfenberka

Muž tento narodil se v Praze dne 1. května r. 15081), a navštěvuje později universitu svého rodiště stal se tamtéž dne 27. února r. 1528 za děkana Martina Klatovského bakalářem, načež, dle zvyku své doby, vyučoval nepochybně na některé škole v Čechách. Teprv po šesti letech totiž dne 17. května r. 1534, byl za děkana Jindřicha Curia povýšen na mistra in artibus, a přijat byv nato za člena fakulty artistické zkoušel r. 1536, 1538 a 1542 na bakaláře, v rocích 1538, 1539 a 1542 byl s mistrem Zahrádkou dispensatorem, a roku 1540 a 1541 jmenován byl děkanem své fakulty.2)
Současný mistr kterýs zaznamenal o něm3), že prý už r. 1542 netajil se s úmyslem svým, že se hodlá oženiti, mistři profesoři že se však všemožně snažili, aby universitě zachován byl, jelikož byl muž všestranně vzdělaný a učený, vynikající zvláště "in vera philosophia principis Peripateticorum Aristotelis, ac mathematicis", za kterouž příčinou prý jej r. 1543 zvolili po třetí za děkana fakulty artistické.
Mistr Sigmund ale "rebus suis melius consultum iri sperans" poděkoval se po dvou měsících z této hodnosti, vystoupil ze sboru profesorů, a pojav za manželku Dorotku Coronissu stal se měšťanem Staroměstským a majitelem domu "u tří korun."
Nebylo mu však popřáno novému tomuto stavu dlouho se těšiti, neboť byl r. 1552 dne 20. února okolo hodiny 23 v domě svém z neznámé příčiny od pana Václava z Kolovrat zavražděn.4) Zdaliž mathematické některé spisy po sobě zanechal, nebo snad i tiskem vydal, známo mi není; knihy jím sepsané a dosud známé jsou buď obsahu náboženského buď dějepisného.5)

1) Lupáč v "ephemeris" ke dni 1. května.
2)  Mon. hist. univ. Pragen. II.d.
3) Tamtéž str. 331
4) Zprávu tuto nalezl jsem v knize "Claudii Ptolomaei ...Almagestum" (vytišt.r.1528), kterou chová c.k. univ. knihovna se sign. V.B.71, a kde na desce napsáno se nalezá: "Hunc librum mercatus sum a Dorothea Coronissa sesquialtera (11/2 kopy gr. bílých) post funestam caedem m. Sigmundi Antohii mariti ipsius, qui occisus anno 1552 est die vero 20 Februarii circiter horam 23 in domo sua a d. Venceslao a Kolovrat, qui tandem decollatus est."
5) Totiž: Korvina Antonia Výklady na čtění nedělní (z r.1531,1541 a 1542 přel. z latiny); Rozjímání o umučení Krista Pána (též překl. z Korvina z r.1541 a 1543); Kronika o Herkulesovi (vyd. po jeho smrti r.1565 od Melantricha). Jung. literat.