next up previous
Next: Poděkování Up: Keltské Hradiště u Stradonic Previous: Zvláštní nálezy

Vybraná bibliografie k problematice Keltů

Adámek, F.: Halštatský pohřeb v Býčí skále. Blansko, 1972.

Balbín, B.: Krásy a bohatství české země. Přel. H. Businská. Praha, 1986.

Bauerová, Anna: Návrat na pohoří Zlatého koně. Praha, 1978.

Bauerová, Anna: Zlatý věk země Bójů. Praha, 1988.

Bauerová, Anna: Zlato, král kovů. Průvodce pro mládež k výstavě Zlatá země Gabreta. Praha, Národní technické muzeum, 1994.

Bauerová, Anna: Keltové v Čechách. Průvodce po památkách keltské kultury. Praha/Litomyšl, Paseka, 1996.

Benadík, B. & Vlček, E. & Ambros, C.: Keltské pohrebiská na juhozápadnom Slovensku. Bratislava, 1957.

Böhm, Jaroslav: Naše nejstarší města. Praha, 1946.

Böhm, Jaroslav: Kronika objeveného věku. Praha, 1941.

Brunaux, J. L.: The Celtic Gauls: Gods, Rites and Sanctuaries, Paris.

Břeň, Jiří: Černé náramky v českém laténu. Praha 1955.

Břeň, Jiří: Zlaté předměty z keltského oppida ve Stradonicích u Berouna. in: AUC 3, 1959 (1960).

Břeň Jiří: Význam spon pro datování keltských oppid v Čechách. SbNM XVIII-A, 1964.

Břeň, Jiří: Třísov (Oppidum), Praha, 1966.

Bouzek, J. et al.: Dějiny archeologie II., Praha, 1984.

Budinský, P.: Keltské kostrové hroby z Podkrušnohoří ve sbírce teplického muzea, Teplice, 1983.

Buchvaldek, M. et al.: Dějiny pravěké Evropy. Praha, 1985.

Burian, J. & Mouchová B.: Záhadní Etruskové. Praha, 1974.

Caesar, Gaius Julius: Zápisky o válce galské. In: Válečné paměti. Přel. I. Beneš. Praha, 1972.

Cashman et al.: Identical microsatelite haplotype found in cystic fibrosis chromosomes bearing mutation G551D in Irish, English, Scottish, Breton and Czech patients. in: Human Heradity 45, 1995.

Dalimilova kronika. Praha, 1948.

Daněk, A.: Báje českého Pošumaví. Praha, 1912.

Dawson, Ch.: Zrození Evropy. Praha, 1994.

Dehn, W.: Les oppida celtiques de la Tčne. II et III en Bohęme et en Moravie. in: Celticum IX, 1964, Rennes.

Déchelette, J.: Les fouilles du Mont Beuvray de 1897 ŕ 1901, Paris, 1904.

Dějiny pravěku a starověku I-II. Red. J. Pečírka. Praha, 1982.

Dobiáš, J.: Dějiny čs. území před vstoupením Slovanů. Praha, 1964.

Drda, Petr & Waldhauser, Jiří & Čižmář, M.: Oppida und Viereckschanzen. AR, XXIII, 1971.

Drda, Petr: Keltské oppidum Hrad u Nevězic. In: AR, XXXIX, 1987.

Drda, Petr & Rybová, Alena: Keltové a Čechy. Praha, Academia, 1998.

Dubský, B.: La Tčne jižních Čech. Strakonice, 1932.

Dubský, B.: Hradiště Sedlo u Sušice. PA, XXXIX, 1933.

Dubský, B.: Pravěk jižních Čech. Blatná, 1949.

Dvořák, F.: Knížecí pohřby na vozech ze starší doby železné. Praha, 1938.

Fialová, L. et al.: Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha, 1950.

Filip, Jan: Umělecké řemeslo v pravěku. Praha, 1941.

Filip, Jan: Pravěké Československo - La Tchécoslovaquie préhistorique, Praha, 1948.

Filip, Jan: Praha pravěká. Praha, 1949.

Filip, Jan: Keltská společnost v době laténské - La société celtique a l`époque de La Tčne. AR V-1953.

Filip, Jan: Keltové ve střední Evorpě - Die Kelten in Mitteleuropa, Praha, 1956.

Filip, Jan: Rod a rodina v předkeltském a keltském prostředí. PA 1961.

Filip, Jan & Buchvaldek, M. & Sláma, J.: Evropský pravěk. Praha, 1962.

Filip, Jan: Keltská civilizace a její dědictví. Praha, Academia, 1995.

Filipová, Alena: Archeolog Jan Filip ve vzpomínkách. Praha, Academia, 1995.

Fridrichová, M. et al.: Praha v pravěku. Praha, 1995.

Franz. L.: Eine keltische Niederlassung in Südböhmen. Praha, 1942.

Fraser, J. G.: Zlatá ratolest. Přel. I. Herold. Praha, 1994.

Frolík, J. & Smetánka, Z.: Archeologie na pražském hradě. Praha/Litomyšl, 1997.

Glob, P. V.: Lidé z bažin. Přel. J. Rak. Praha, 1972.

Grenier, A.: La Gaule Romaine. An Economic Survey of Ancient Rome. Baltimore 1937.

Grenier, A.: Les Gaulois. Paris 1945.

Grenier, A.: La Gaule celtique. Paris 1945.

Hájek, Václav z Libočan: Kronika česká. Praha, 1981.

Henry, F.: Early Christian Irish Art. Dublin, 1954.

Herm, G.: Kelti. Přel. K. Dlouhý. Pratislava, 1985.

Holder, A.: Alt-celtischer Sprachsatz. Leipzig, 1897.

Horák, B. Gallové v českých zemích. Spisy Masarykovy university v Brně, Brno, 1923.

Hrala, J.: Knovízská kultura ve středních Čechách. Praha, 1974.

Hrala, J.: Malý labyrint archeologie. Praha, 1976.

Jandová, L.: Keltském oppidum u Hrazan. AR IV/1952, VII/1956.

Kovářík, J.: Historie pod panely - socialistický výstavba Prahy a nové archeologické výzkumy, Praha, 1983.

Kovářík, J. & Havel, J. & Novotný, P.: Kde bydlely Venuše, Praha, Albatros, 1983.

Kožík, F.: Die Bretagne - Tochter des Ozeans. Leipzig, 1976.

Král, J.: Kde se rozkládal Vyšehrad. IV. Bydžov, 1947 (Závist u Zbraslavi).

Kruta, V.: L`art celtique en Bohęme, Paris, 1975.

Kruta, V.: Les Celtes, Paris, 1978.

Livius, T.: Dějiny. Praha, 1871.

Lutterer, I. & Kropáček, L. & Huňáček, V.: Původ zeměpisných jmen. Praha, 1976.

Lutterer, I. & Majtán, M. & Šrámek, R.: Zeměpisná jména Československa. Praha, 1982.

Mabinogi, keltské pověsti. Přel. J. Vilikovský. Praha, 1965.

Mandelová, H.: České země v pravěku, Praham 1997.

Martel, H. M.: See through History - The Celts. Erlangen, 1995.

Maudit, J. A.: Keltové. Přel. L. Veselá. Praha, 1979.

Moscati, S. et al.: Les Celtes. Venezia, 1991.

Motyková, K. & Drda Petr & Rybová Alena: Závist, keltské hradiště ve středních Čechách, Praha, 1978.

Motyková-Šneidrová K.: Osada pod Hradištěm u Stradonic. in: PA LIII, 1962

Nejedlý, Zdeněk: Dějiny národa českého I. Praha 1953.

Neustupný, E.: Demografie pravěkých pohřebišť. Praha, 1983.

Nekvasil, J.: Knížecí pohřeb na Býčí skále. Prno, 1967.

Neustupný, J.: Pravěké náměty v umění. Praha, 1954.

Neustupný, J. et al.: Počátky šperku. Praha, 1955.

Neustupný, J. et al.: Pravěk Československa. Praha, 1960.

Norton-Taylor, D.: The Celts. New York, 1974.

Oliva, P.: Pannonie a počátky krize římského impéria. Praha, 1956.

Ondrouch, V.: Keltské mince typu Biatec z Bratislavy. Bratislava 1958.

Palivec, V.: Pověsti Zlatého koně. Praha, 1964.

Palivec, V.: Bójské pověsti. Praha, 1976.

Píč, Josef Ladislav: Starožitnosti země české: Kostrové hroby s kulturou marskou čili latčnskou a Bojové v Čechách. Praha, 1902.

Píč, Josef Ladislav: Starožitnosti země české: Čechy na úsvitě dějin. Svazek 2.: Hradiště u Stradonic jako historické Marobudum, Praha, nákladem vlastním, 1903.

Píč, Josef Ladislav: Le Hradischt de Stradonitz en Bohęme, Leipzig, 1906.

Pieta, K.: Liptovská Mara, hradisko a komplex včasnohistorických sídlisk. Nitra, 1975.

Piggott, Stuart: The Druids. London, 1985.

Pleiner, Radomír: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích. Praha, 1956.

Pleiner, Radomír: Staré evropské kovářství. Praha, 1972.

Pleiner, Radomír: Otázka státu ve staré Galii. Praha, 1979.

Pleiner, Radomír: The Celtic Sword. Oxford, 1993.

Pleiner, Radomír & Rybová, Alena et al.: Pravěké dějiny Čech, Praha, Academia, 1978.

Pleinerová, I.: Březno. Praha, 1975.

Pleinerová, I. & Pleiner Radomír: Laténské osídlení lounského Poohří. varia Archaeologica, 1981.

Procházka, A.: Gallská kultura na Vyškovsku. Slavkov u Brna, 1937.

Plinius Starší: Kapitoly o přírodě. Přel. F. Němeček. Praha, 1974.

Rybová, Alena & Soudský, B.: Libenice. Keltská svatyně ve středních Čechách - Sanctuaire celtique en Bohęme centrale. Praha, 1962.

Rybová, Alena & Drda, Petr: Hradiště by Stradonice. Rebirth of a Celtic Oppidum, Praha, Archeologický ústav AVČR, 1994.

Sankot, P.: Keltové ve středních Čechách. Praha, 1979.

Sedláček, A. Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory, lesy. Praha, 1920.

Sklenář, Karel: Památky pravěku na území ČSSR. Praha, 1974.

Sklenář, Karel: Ještě k otázce českých ,,menhirů``. Památky a příroda č. 9, 1984.

Sklenář, Karel: Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870. Praha, 1992.

Sklenář, Karel: Pravěk na soutoku. Mělník, 1998.

Stejskal, M.: Labyrintem tajemna aneb Průvodce po magických místech Československa. Praha, Paseka, 1991.

Stocký, Albín: Čechy v době železné. Praha, 1933.

Šimek, E.: Keltové a Germáni v našich zemích. Brno, 1934.

Šimek, E.: Poslední Keltové na Moravě. Brno, 1958.

Špůrek, M.: Menhiry v Čechách. In: Památky a příroda, č. 1, 1984.

Štorch, E: Praha pravěká. Praha, 1916.

Tacitus, P. C.: Letopisy. Přel. A. Minařík a A. Hartmann. Praha, 1975.

Vaněček, V.: Keltská a germánsko-římská kapitola z dějin státu. Právněhistorické studie III, Praha, 1957.

Venclová, N.: Keltské svatyně. Dějiny a současnost, č. 3, 1991.

Waldhauser, Jiří: Keltské opevněné (?) sídliště, kultovní objekt a pohřebiště u Železnic (okres Most) a nález keramického importu na keltském sídlišti u Všechlap (okres Teplice). Teplice, 1977.

Waldhauser, Jiří: Keltové na Jizeře a v Českém ráji. Praha/Mladá Boleslav, 1996.

Waldhauser, Jiří et al.: Jak se kopou keltské hroby, Praha, Lidové noviny, 1999.

Wocel, J. E.: Grundzüge der böhmischen Alterhumskunde. Praha, 1845.

Wocel, J. E.: Pravěk země České. Praha, 1868.

Zachar, Lev: Keltské umenie na Slovensku. Bratislava, Tatran, 1987.

Zelinka, F. V.: Sbírka lidového podání z Berounska. Beroun, 1895.

Zikmundová, E.: Chov zemědělských zvířat na sídlištích doby laténské. Vlastivědný sborník Podbrdska, 1972.

 

Použité zkratky:

AR - Archeologické rozhledy

AUC - Acta Universitatis Carolinae

PA - Památky archeologické

SbNM - Sborník Národního muzea v Praze (Acta Musei nationalis Pragae)


next up previous
Next: Poděkování Up: Keltské Hradiště u Stradonic Previous: Zvláštní nálezy
kangaroo@eldar.cz