Anthony Giddens: Sociologie

Kulturní identita a etnocentrismus

Každá kultura má své jedinečné vzorce chování, které se lidem pocházejícím z jiného kulturního prostředí zdají podivné. Jako příklad nám mohou posloužit Načiremové, které popsal Horace Miner ve své známé studii z roku 1956. Miner se soustředil na složité tělesné rituály, jež Načiremové provádějí a jež působí neobvykle a exoticky. Jeho popis těchto rituálů stojí za delší citát:

Celý jejich systém zřejmě spočívá na přesvědčení, že lidské tělo je ohavné a má přirozený sklon slábnout a podléhat chorobám. Pokud je člověk uvězněn v takové tělesné schránce, nezbývá mu než se pokusit tyto přirozené děje odvrátit účinnými rituály a obřady. V každém domě mají jednu nebo více motliteben vyhrazených tomuto účelu... Ústředním místem svatyně je bedna nebo zásuvka zabudovaná do zdi. Do ní se ukládají zázračné masti a magické přípravky, bez nichž si žádný Načirema nedokáže svůj život představit. Tyto přípravky získávají od řady specialistů, z nichž nejmocnější jsou šamani, jejichž pomoc je třeba odměnit nemalými dary. Šamani však léčivé látky sami nepodávají, pouze rozhodnou o jejich složení a zapíší je ve starodávném tajném jazyce. Tomuto zápisu rozumějí jen šamani sami a pak bylinkáři, kteří za další dar požadované zázračné prostředky vydají...

Načiremové mají téměř chorobný vztah k ústní dutině, která je fascinuje a současně naplňuje děsem. Připisují jí nadpřirozený vliv na všechny společenské vztahy. Žijí v přesvědčení, že kdyby nebylo rituálů spojených s ústy, vypadaly by jim zuby, krvácely dásně a zmenšily se čelisti; navíc by je opustili jejich milenci a milenky. Jsou také přesvědčeni, že existuje úzká souvislost mezi vlastnostmi úst a morálními předpoklady. Znají například rituální výplach úst u dětí, který podle nich upevňuje jejich morální kvality.

Ke každodenním tělesným rituálům, které všichni dodržují, patří i rituál ústní. Přestože jsou tito lidé ve své péči o ústní dutinu tak úzkostliví, patří k tomuto rituálu něco, co nezasvěcenému cizinci připadá odpuzující. Bylo mi řečeno, že se při tomto rituálu vkládá do úst svazeček prasečích chlupů spolu se zázračnou mastí a pak se jím vykonává řada vysoce formalizovaných gest (Miner, 1956, str. 503-4).

Kdo jsou tito Načiremové a v které části světa žijí? Na to si můžeme snadno odpovědět sami, právě tak jako můžete pochopit podstatu zmíněných tělesných rituálů, když prostě přečtete slovo "Načirema" pozpátku.

(Anthony Giddens: Sociologie. Argo, Praha, 1999, strany 38-39)
debata | čítanka | klokánkova homepage------------------------------
tvořivo: povídky | fotky | článečky | seminárky | Moulinovy fejetony | ...další výtvory
osobnosti: Carl Gustav Jung | Albert Einstein | texty Karla Havlíčka Borovského
naučno: Keltové | germánská mytologie | klokánkův Nymburk
web&svět: Kožárna | http://bookmarX
autor těchto stránek

© Kangaroo
1998 - 2003
Kangaroo's Homepage

Co vy na to? Debata