Vąechna práva # Interkom 1984 -1999

Ondřej Neff - Jak blufovat o sci-fi

Konečne je tu publikácia, na ktorú čakali vąetci (nielen) diletanti, aby mohli o ľánri vedecko-fantastickej literatúry hovori» eąte zasvätenejąie ako doteraz. Pravoverní scifisti si moľno pomyslia, načo Talpress vydáva niečo, čo uľ vąetci poznáme? To je vąak pre kaľdého z nás otázka úplne nesprávna. Tá, ktorú máte vyslovi» pri zmienke o tejto kniľočke, je: #Kde ju moľno dosta»?#
       Áno, presne tak. Toto dielko totiľ neprinesie nič nového iba tým profesionálne najstarąím a najvyspelejąím z nás, ktorí sa v rámci sci-fi nezaujímajú iba o to, čo - kto napísal a aké to bolo, ale bádajú, podobne ako musel pán Neff, v minulosti tohto ľánru a objavujú tak pre nás dávno stratené veci z tých najstarąích prvopočiatkov, odkedy je moľné so zavretím oboch očí, i zvyąných kuracích, hovori» o vedecko-fantastickej literatúre. Najmä o tej. Autor sa síce zmieňuje i o subľánri, v dneąných časoch volanom fantasy, ale sám upozorňuje, ľe o ňom knihu nepíąe, to bude musie» urobi» niekto iný.
       Čo teda môľe toto svieľe dielko prinies» pravoverným fanúąikom sci-fi literatúry? Ak nerátame TOP 20 najslávnejąích vedecko-fantastických autorov, ktorých kaľdý z nás uľ dávno pozná, tak tu máme pokus o datovanie prvého dochovaného sci-fi diela i samotnú skrátenú kroniku napredovania tohto ľánru s vyznačenými najdôleľitejąími míµnikmi, či osobami, ktoré ho najviac ovplyvnili. A ak uľ máte históriu ľánru v malíčku, moľno vás poteąia najpresnejąie, ako len môľe niekto da», definície jednotlivých subľánrov sci-fi, niektoré doloľené skutočne originálnymi príkladmi, ovplývajúcimi humorom, ktorý sa vąak neobmedzuje len na ne. Pre bluférov, pre ktorých je kniľka #najmä# určená, obsahuje návod, ako nadviaza» rozhovor a udivova» okolie svojimi (nesmierne ąirokými) vedomos»ami. Samozrejme, ľe sú pripojené i zbrane, určené na strategický odvetný úder protivníkovi, ktorý si dovolí nesúhlasi» s tým, čo práve hovoríte vy. Na druhú stranu, upozorňuje autor, pokiaµ v spoločnosti necháte pozna», ľe ste doteraz nepočuli o troch zákonoch robotiky, či o Bilbovi Lazníkovi, tak to môľte rovno zabali».
       Čo z toho vąetkého vyplýva pre fanúąika? Nikdy nie ste tak dobrí, aby ste nemohli by»eąte lepąí a pokiaµ chcete ma» doma za púhych 50 Sk minilexikón pojmov zo sci-fi sveta a aj ich vysvetlení, chcete si v hlave utriedi» veci, ktoré ste čítali, či sa len jednoducho dobre pobavi», zoľeňte si kniľku Jak blufovat o sci-fi a ste v plnej poµnej pripravení na Parcon.
       P.S. A nezabudnite si vąimnú» obálku, ktorá v sebe ukrýva hlbokú ľivotnú pravdu úplne pre kaľdého: pred tým, neľ poviete to osudné áno, pozrite sa, čo za príąeru si vediete k oltáru!
       Ondřej Neff: Jak blufovati o sci-fi, vydal Talpress, 61 strán, 50 Sk
Martin Macáąek

Interkom 9/1999
(167)Kangaroo's Homepage
Copyright Kangaroo Soft 1999 (Kangaroo a Moulin)
poslední aktualizace
nápady, připomínky -> kangaroo@eldar.cz
Mapa stránek