Úvod a text AL byl převzat z vydání publikovaného v Londýně v roce 1938 péčí O.T.O. BCM/ANKH.

České vydání 1991, 1997

Problematickou výslovnost a podobu některých slov, jakož i vět, porovnejte s anglickým originálem a faksimile rukopisu, které je přiloženo na konci Knihy.

© HORUS, Brno 1997

Thanks to Hymenaeus ß, Frater Superior, O.T.O., New York

Translation © San 1985, 1991, 1996-7

Cover © Václav Jirásek & San 1996

ÚVOD

I.

Kniha.

Tato kniha byla nadiktována v Káhiře ve třech po sobě jdoucích dnech, a to osmého, devátého a desátého dubna 1904 mezi polednem a jednou hodinou odpolední.

Autor si říkal Aiwass a prohlásil, že je »vyslancem Hoor-paar-kraata«; totiž, že je poslem oněch sil, které v současné době vládnou této planetě, což bude ještě vysvětleno.

Mohl by nějak prokázat, že je vskutku bytostí druhu, jenž je lidské rase nadřazen, a proto má právo mluvit s takovou autoritou? Zřejmě musel předat poznání a moc takové úrovně, že není známo, že by se jí kdy nějaký člověk vůbec přiblížil.

2. Dokazoval toto poznání hlavně tím, že v určitých oddílech užíval šifer nebo kryptogramů, aby rozvedl skutečnosti týkající se vzdálené budoucnosti, včetně některých událostí, které se měly teprve stát, takže žádná lidská bytost si jich pravděpodobně ještě nebyla vědoma; proto se důkaz pravosti toho, co hlásá, nachází v samotném rukopisu. A ten není závislý na svědectví ze světa lidí.

Studium těchto částí, má-li dojít k jejich výkladu, vyžaduje nepochybně vrcholné lidské vědění - a žádá si roků soustředěné pozornosti. Je třeba ještě vykonat velký kus práce. Bylo toho však již objeveno dosti, aby se potvrdilo to, co hlásá; i ten největší skeptik musí připustit, že má pravdu.

Tuto záležitost se vyplatí studovat s pomocí Mistra Theriona, kterého roky usilovného výzkumu přivedly k osvícení.

Na druhé straně je jazyk skoro celé Knihy podivuhodně prostý, jasný a pádný. Nikdo ji nedokáže přečíst, aniž by jí nebyl zasažen až do hloubi své bytosti.

3. Nadlidská moc Aiwasse vychází najevo vlivem jeho Pána a této Knihy v souvislosti s nynějšími událostmi: historie přitom plně podporuje jeho tvrzení. Tyto skutečnosti jsou zřejmé každému; lépe je však pochopí s pomocí Mistra Theriona.

4. Nezkrácené vylíčení událostí, které vedly k předání této Knihy, včetně faksimilií rukopisu a eseje Mistra Theriona bylo uveřejněno v knize »The Equinox of the Gods«.

II.

Universum.

Tato Kniha vysvětluje universum.

Jeho elementy jsou Nuit - prostor - což jest souhrn možností všeho druhu - a Hadit, kterýkoliv bod, jenž tyto zkušenosti zakouší. (Tato idea je doslova z důvodu pohodlnosti symbolizována egyptskou bohyní Nuit, zaklánějící se ženou jakožto klenbou noční oblohy. Hadit má za symbol okřídlený glóbus v srdci Nuit.)

Každá událost je sjednocením nějaké určité monády s jednou ze zkušeností, která jí odpovídá.

»Každý muž a každá žena je hvězda«, tedy agregátem takových zkušeností, které se s každou novou událostí neustále mění a která muže či ženu, ať už vědomě či nevědomě, ovlivňuje.

Každý z nás tedy má své vlastní universum, ovšem jakmile obsáhne všechny možné zkušenosti, stane se pro všechny jediným universem. To vyžaduje rozšíření vědomí v takové míře, že pojme všechna ostatní vědomí.

Objekt, který vidíte v tuto chvíli, není nikdy jeden a týž, který vidím já; docházíme k závěru, že jde o ten samý proto, že se vaše zkušenost shoduje s mojí v tolika bodech, že momentální rozdíly našeho pozorování jsou vlastně zanedbatelné. Jestliže například mezi námi půjde náš společný přítel, uvidíte pouze jeho levou stranu, zatímco já tu pravou; shodneme se však na tom, že jde o téhož muže, ačkoliv můžeme mít rozdílný názor nejen v tom, kterou část jeho těla vidíme, ale i v tom, co víme o jeho vlastnostech. Přesvědčení o jeho totožností roste tím rychleji, čím častěji ho vidíme a čím lépe jej poznáváme. Celou tu dobu ale ani jeden z nás nemůže vědět vůbec nic kromě celkového dojmu, který jsme o něm nabyli prostřednictvím našeho rozmyslu.

Výše uvedené řádky představují silně povrchní pokus o vysvětlení systému, který usmiřuje všechny existující filosofické školy.

III.

Zákon Thelema.

Tato Kniha formuluje jednoduchý morální kodex.

»Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon«.

»Láska je zákon, láska pod vůlí«.

»Není jiného zákona kromě Dělej, co ty chceš«.

To znamená, že každý z nás, hvězd, se má pohybovat po svém správném orbitu, jak nám to naznačuje povaha našeho postavení, zákon našeho růstu, impuls vycházející z našich předešlých zkušeností. Všechny události teoreticky mají pro každého z nás stejnou právoplatnost - a každá je z dlouhodobého hlediska stejně důležitá; ale v praxi je pro každého z nás v nějakou danou chvíli právoplatný pouze jeden jediný čin. Povinnost tedy spatřujeme v tom přiřadit zkušenost oné správné události jednoho momentu vědomí k tomu dalšímu.

Každý čin nebo pohyb jen aktem lásky, sjednocením s jednou nebo druhou částí »Nuit«; každý takový akt musí být »pod vůlí« a musí být zvolen tak, aby naplnil a nikoliv zmařil pravou podstatu bytosti, jíž se týká.

Způsob, kterak toho dosáhnout, je třeba studovat v knize »Magick« nebo si vyžádat osobní instrukci od Mistra Theriona a jeho vybraných asistentů.

IV.

Nový Aeon.

Je výjimečně obtížné pochopit třetí kapitolu této Knihy a u lidí narozených před datem vzniku této knihy (duben 1904) může vyvolávat krajní odpor.

Líčí nám charakteristické vlastnosti údobí, do něhož vstupujeme. Na povrchu se jeví jako šokující. Některé z nich už vidíme hrozivě jasně. Ničeho se nebojte!

Vysvětluje, že jisté obrovské »hvězdy« (neboli agregáty zkušeností) lze chápat jakožto Bohy. Jeden z nich je odpovědný za osudy této planety v období příštích 2000 let. Historie tohoto světa, pokud to víme přesně, zná tři takové bohy: Isis, matku, dobu, kdy bylo universum chápáno jako prostý pokrm, který přichází přímo od ní; toto období se vymezuje matriarchátem.

Dalším byl Osiris, a to pro období, které se datuje od 500 let př.n.l., kdy platila o universu představa, že se vedle lásky, smrti a vzkříšení jedná o katastrofu, o metodu, která vede ke zkvalitnění zkušenosti; koresponduje s patriarchátem.

Teď přichází Horus, dítě, jehož prostřednictvím docházíme k pochopení událostí, které jsou důsledkem neustálého růstu, jehož se účastní prvky obou těchto metod, abychom nebyli přemoženi okolnostmi. Současné období nás přivádí k poznání individua jakožto jednotky společnosti.

Sebe samotné si uvědomujeme v tom smyslu, jak se o tom píše v prvních odstavcích tohoto eseje. Každá událost, včetně smrti, představuje jenom další organický růst naší zkušenosti, tu jsme si od začátku svobodně zvolili, a tedy také předurčili.

Tento »bůh«, Horus, má z technického hlediska jméno Heru-Ra-Ha a jde o kombinaci dvojčeneckých bohů, Ra-Hoor-Khuita a Hoor-Paar-Kraata. Význam této nauky je záležitostí studia knihy »Magick«. (Jeho symbolem je bůh se sokolí hlavou sedící na trůně.)

Je vládcem nynějšího dvoutisíciletého období, které započalo rokem 1904. Všude kolem sebe vidíme, jak jeho vláda zapouští své kořeny. Uvědomte si, jak upadá význam slova hřích, jak roste neznalost a nezodpovědnost za své činy, jak se objevují podivné modifikace rozmnožovacího pudu společně s tendencí k bisexualitě a obojpohlavnosti, dětinská důvěřivost v budoucnost v podobě noční můry plné katastrof a my nejsme ještě úplně ochotni udělat všechno pro to, abychom jí učinili přítrž.

Uvažujte o všeobecném rozšíření diktátorských režimů, které je možné jen tehdy, je-li morální růst v plenkách, o rozmachu infantilních kultů jako je komunismus, fašismus, pacifismus, přehnaná péče o zdraví, okultismus v téměř všech podobách, náboženství dohnaná sentimentem až k bodu úplného vyhynutí.

Uvažujte o popularitě filmů, rozhlasových stanic, fotbalových sázek a hádankářských soutěží, všechny ty prostředky na oblbování zlobivých dětí, jež nemají kloudného účelu.

Pomyslete na sportovní klání, dětský zápal a šílenství, které vyvolává; celé národy jsou vzrušeny chlapeckými půtkami.

Zamyslete se nad válkou, hrůzami, jež jsou na denním pořádku, a přesto s námi ani nehnou a sotvaže nás trápí.

Jsme děti.

Je na nás, abychom s postupem nového Hórova aeonu, jak bude toto Dítě dospívat, začali všemu tomu určovat hranice souběžně s tím, jak budeme vyrůstat na cestě zákona Thelema pod osvíceným vedením Mistra Theriona.

V.

Příští stupeň.

Demokracie se otřásá v základech.

Hrůzu nahánějící fašismus, užvaněný komunismus - všechno samé podvody, které v šíleném tanci přeskakují z jednoho konce světa na druhý.

Obkličují nás.

Jsou to předčasné porody Dítěte, nového Hórova aeonu.

Ještě jednou pohne se svoboda v děloze času.

Evoluce provádí své změny antisocialistickými způsoby. »Abnormální« člověk, který předvídá trend doby, je jen pro smích, je perzekuován a lynčován davem; jenže když přijde krize, on a jeho dědici přežívají.

Dnes se nad námi vznáší nebezpečí, které nemá v historii lidstva obdoby. Potlačujeme individualitu stále častěji a lépe. Myslím v pojmech davu. Válka už nezabíjí vojáky; zabíjí všechny bez rozdílu. Každé nový návrh zákonného opatření jak nejdemokratičtějších, tak i těch nejautokratičtějších vlád je v podstatě komunismem. Vždy je to omezení. Zacházejí s námi jako imbecilními dětmi. DORA, zákony o obchodu, vyhlášky o provozu motorových vozidel, nedělní zácpy, cenzura - nebudou nám už věřit ani tolik, abychom přecházeli silnici dle libosti.

Fašismus je stejný jako komunismus, a k tomu ještě nepoctivý. Diktátoři potlačují umění šmahem: literaturu, divadlo, hudbu, tisk, prostě všechno, co nevyhovuje jejich požadavkům; přesto jen světlo génia hýbe světem. Dav bude zničen masou.

Ustavení zákona Thelema představuje jedinou cestu, jak zachránit individuální svobodu a zajistit budoucnost této rase.

Slovy známého paradoxu Comte de Fénixe: »Absolutní vláda státu bude funkcí absolutní svovody každé individuální vůle.«

Všichni muži a ženy jsou zváni, aby se spolu s Mistrem Therionem spolupracovali na tomto Velikém díle.

O.M.