I.

1./1 Had! Toť zjevení Nuit.

2./2 Odhalení společenství nebeského.

3./3 Každý muž a každá žena je hvězda.

4./4 Každé číslo je nekonečné; není rozdílu.

5./5 Buď mi přízniv, ó vojevůdce z Théb, až se budu před dětmi z rodu lidského odhalovat.

6./6 Buď ty, Hadite, mým tajným středem, mým srdcem & jazykem!

7./7 Hle! toto zjevuje Aiwass, vyslanec Hoor-paar-kraata.

8./8 Khabs je v Khu, nikoliv Khu v Khabs.

9./9 Uctívejte tedy Khabs a vizte mé světlo, které na vás vylévám!

10./10 Nechť je mých služebníků málo & jsou skrytí: oni budou ovládat mnohé & známé.

11./11 Jsou to blázni, kdož lidstvo vzývají; jak jejich bohové, tak & ti lidé jsou blázni.

12./12 Přistupte, ó děti, ku hvězdám & užijte si dosyta lásky!

13./13 Já jsem nad vámi i ve vás. Má extáze je vE vaší. Mojí radostí je vidět vaši radost.

14./14 Drahokamy posázený blankyt nad námi je

               neskrývanou nádherou Nuit;

            Sklání se v extázi, aby políbila

               tajemnou řeřavost Hadita.

            Okřídlený glóbus, hvězdné nebe,

               Patří mně, ó Ankh-af-na-khonsu!

15./15 Nyní vězte, že vyvoleným knězem & apoštolem nekonečného prostoru je princ-kněz Bestie; a prostřednictvím jeho ženy, zvané Šarlatová žena, je mu dána všechna moc. Shromáždí mé děti ke svým ovečkám: budou vnášet slávu hvězd do srdcí lidí. 

16./16 Proto je on vždy slunce a ona luna. Jemu je však okřídleným tajným plamenem a jí klenutým hvězdným světlem.

17./17 Ale vy nejste takto vyvoleni.

18./18 Vzplaň na jejich čele, ó zářný hade!

19./19 Ó ženo s blankytnými víčky, skloň se k nim!

20./20 Klíč k rituálům je v tajném slovu, které jsem mu dal.

21./21 Pro Boha & vzývatele jsem nic: oni mne nevidí. Je to, jakoby byli na zemi; já jsem nebe a není žádného dalšího Boha mimo mne a mého pána Hadita.

22./22 Nyní jsem vám tedy známa pod svým jménem Nuit a jemu pod tajným jménem, které mu sdělím, až mne nakonec pozná. Neboť jsem nekonečný prostor s jeho nekonečnem hvězd, vy buďte také takoví. Nesvazujte nic! Vy sami nečiňte žádného rozdílu mezi jednou věcí & těmi ostatními; vždyť tudy kráčí bolest.

23./23 Ale kdokoli v tom vyniká, nechť je hlavou všech!

24./24 Já jsem Nuit, a mé slovo je šest a padesát.

25./25 Dělte, sčítejte, násobte a porozumíte.

26./26 Poté praví prorok a otrok oné překrásné: Kdo jsem já a jaké bude znamení? Tehdy mu odvětila, sklánějíc se a kladouc laskavé ruce na černou zem, tancující nebeský plamen, všetečný, všepronikající, & svým pružným tělem vzepjatým k lásce a svými hebkými chodidly, které neubližují květinkám: Ty víš! A znamením budiž má extáze, vědomí setrvalosti existence, všudypřítomnost mého těla.

27./27 Poté odpověděl kněz & pravil ke Královně vesmíru, líbaje její rozkošné obočí a slzu její zory a koupaje své tělo v sladce vonícím parfému potu: Ó Nuit, věčná nebes, nechť je tomu vždy takto; aby o tobě lidé nemluvili jako o jediné, nýbrž jako o žádné; a nedovol jim vůbec, by o tobě mluvili, vždyť jsi věčná!

28./28 Žádná, vydechlo to světlo, jemná & snová, z hvězd, i dvě.

29./29 Neboť jsem v zájmu lásky rozdělena, kvůli naději na spojení.

30./30 Toto je stvoření světa, protože bolest z rozdělení není ničím a radost ze smrti vším.

31./31 O to bláznivé lidstvo a jeho bědy se vůbec nestarej! Citu mají málo; a to, co je, je vyváženo žalostnými radostmi; vy však jste mými vyvolenými.

32./32 Povolte mému prorokovi! podstupte ordálie mého poznání! hledejte jen mne! Potom vás radosti mé lásky osvobodí ode vší bolesti. Je to tak: přísahám na to při klenbě svého těla; při svém posvátném srdci a jazyku; při všem, co mohu darovat, při všem, po čem toužím od vás všech.

33./33 Poté kněz upadl do hlubokého transu nebo mdlob & pravil ke Královně nebes: předepiš nám ordálie; napiš nám rituály; napiš nám zákon!

34./34 Ona však řekla: ordálie nepředepisuji: rituály budou napůl zjevné a napůl skryté: Zákon je pro všechny.

35./35 To, co píšeš, je trojitou knihou Zákona.

36./36 Můj písař Ankh-af-na-khonsu, kněz princů, ať nezmění ani písmenko v této knize; by však nebylo pošetilostí, ať ji komentuje moudrostí Ra-Hoor-Khu-ita.

37./37 Rovněž mantry a zaříkávání; obeah a wanga; dílo hole a dílo meče; to se má učit a vyučovat.

38./38 Musí vyučovat; může však způsobit, že ordálie budou těžké.

39./39 Slovo Zákona je #uelhma.

40./40 Kdo nám říká thelémité, nepočíná si špatně, pokud se jen na toto slovo podívá zblízka. Neboť jsou v něm tři stupně, Poustevník, a Milenec, a člověk Země. Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

41./41 Slovo hříchu je omezení. Ó muži! Neodmítej svoji manželku, jestliže je svolná. Ó milenče, jestliže je to tvá vůle, odluč se! Není jiného pouta, které by mohlo spojit rozdělené, než láska: vše ostatní je prokletí. Prokletí! Budiž to zatraceno na aeony! Peklo.

42./42 Stav mnohosti ať je spoután a mějte jej v ohavnosti. A tak se vším, co se tě týká; ty nemáš jiného práva, než konat svoji vůli.

43./43 To dělej a nikdo nemá říkat ne.

44./44 Neboť ryzí vůle, nezkalená úmyslem, osvobozená od chtivosti výsledku, je každým způsobem dokonalá.

45./45 Dokonalost a dokonalost je jednou dokonalostí a nikoliv dvěma; ne, není žádné!

46./46 Nic je tajným klíčem tohoto zákona. Židé tomu říkají šedesát jedna; já to nazývám osm, osmdesát, čtyřista & osmnáct.

47./47 Jenže oni mají jen polovinu: svým uměním sjednocuj, a tak vše zmizí.

48./48 Můj prorok je blázen s tím jeho člověk, člověk, člověk; cožpak nejsou Vůl a nic podle této Knihy?

 

49./49 Zrušeny jsou všechny rituály, všechny ordálie, všechna slova a znamení. Ra-Hoor-Khuit zaujal své místo na východě za rovnodennosti bohů; a Asar a Isa, kteří jsou rovněž jedno, nechť jsou spolu. Oni však nepřicházejí ode mne. Asar budiž uctívatel, Isa trpící; Hoor ve svém tajném jméně a slávě je Pánem zasvěcení.

50./50 Musí být řečeno slovo o úkolu hierofanta. Hle! jsou tři ordálie v jedné a může být podána třemi způsoby. Hrubý musí projít ohněm; jemný nechť je zkoušen v intelektu a vznešení vyvolení v tom nejvyšším. Tak dostanete hvězdu & hvězdu, systém & systém; nedovolte, aby se navzájem příliš dobře znali!

51./51 Do jednoho paláce vedou čtyři brány; podlaha tohoto paláce je ze stříbra a zlata; je tam lapis lazuli a jaspis; a všechny vzácné vůně; jasmín & růže, a emblémy smrti. Do těch čtyř bran nechť vstoupí postupně nebo najednou; nech jej stát na půdě onoho paláce. Nebude po něm veta? Amn. Nuže! bojovníku, což má tvůj sluha padnout? Jsou však prostředky a prostředky. Buďte proto spanilí: všichni se odívejte do jemných rouch; jezte bohaté pokrmy a pijte sladká vína i vína, která pění! Také se syťte dle libosti a vůle láskou tak, jak vy chcete, kdy, kde a s kým chcete! Ale vždy ke mně.

52./52 Nebude-li to správně; jestli zaměníte světové strany říkaje: je to jedno; nebo říkaje, je jich mnoho; nebude-li mně rituál vždy zasvěcen: pak očekávejte strašlivé rozsudky Ra Hoor Khuita!

53./53 Toto znovustvoří svět, malý svět mé sestry, mého srdce & mého jazyku, jíž posílám tento polibek. A, ó písaři a proroku, ačkoliv budeš z princů, tobě to zmírněno nebude, ani nebudeš zproštěn slibu. Extáze však budiž tvá i radost země: vždy ke mně! Ke mně!

54./54 Nepozměň tvar ani jediného písmene; neboť hle! ani ty, ó proroku, nepronikneš všechna mystéria v nich ukrytá.

55./55 Chlapec tvé krve, on je uzří.

56./56 Neočekávejte ho ani z východu, ani ze západu; neboť z neočekávaného domu přichází toto dítě. Aum! Všechna slova jsou posvátná a všichni proroci pravdiví; ledaže by rozuměli jen trochu; vyřeš první polovinu rovnice, tu druhou ponech nedotčenou. Ty však zříš vše v jasném světle a něco, ačkoliv ne všechno, v temnotách.

57./57 Vzývej mne pod mými hvězdami! Láska je zákon, láska pod vůlí. Ať si ani blázni nepletou lásku; neboť je láska a láska. Zde jest holubicí a tam jest hadem. Zvolte si dobře! On, můj prorok, si vybral, znaje zákon pevnosti a velké mystérium Domu Božího.

Všechny ty staré litery z mé Knihy jsou správné; ale %c není Hvězda. To je také tajemství: můj prorok to zjeví moudrým.

58./58 Zemi dávám nepředstavitelné radosti: ještě za vašeho života jistotu o smrti, nikoliv víru; nevýslovný mír, klid, extázi; aniž bych cokoliv požadovala jako oběť.

59./59 Mé kadidlo je z vonných dřev & pryskyřic; a není v něm žádné krve: neboť mým vlasem jsou stromy Věčnosti.

60./60 Mým číslem je 11, jakož všechna čísla těch, kteří patří k nám. Pěticípá hvězda s kruhem uprostřed & ten kruh je rudý. Pro slepé je má barva černá, ale modrá & zlatá je zřena vidoucími. Rovněž mám tajnou slávu pro ty, kdož mne milují.

61./61 Leč milovat mne je lepší než všechno ostatní: jestliže pro mne budeš zakrátko pod nočními hvězdami spalovat kadidlo, invokovat mne s čistým srdcem, v němž bude hadí plamen, pak přijď na chvíli spočinout na mých ňadrech. Za jediný polibek budeš potom ochoten dát vše; ale každý, kdo by dal byť jen smítko prachu, ztratí vše ještě v tu chvíli. Budete shromažďovat statky a zásobovat se ženami a kořením; budete nosit drahocenné klenoty; národy pozemské předčíte leskem a pýchou; ale vždy v lásce ke mně, a tak se připojíte k mé radosti. Naléhavě vás žádám, abyste přede mne předstupovali v prostém rouchu a ozdobeni drahocennou čelenkou. Miluji vás! Toužím po vás! Bledé nebo růžolící, zahalené nebo chlípné, já, která jsem veškerým potěšením a purpurem a zpitostí v nejniternějším smyslu, já si vás žádám. Nasaďte si křídla a probuďte v sobě svinutou slávu: přijďte ke mně.

62./62 Při všech mých setkáních s vámi bude kněžka volat - a její oči budou hořet touhou a v mém tajném chrámu bude před vámi stát nahá a roztoužená - Ke mně! Ke mně! vzývajíc svým milostným zpěvem plamen v srdcích všech.

63./63 Zpívejte mi strhující milostnou píseň! Vykuřujte za mne kadidlem! Noste mi klenoty! Napijte se na mne, neboť vás miluji! Miluji vás!

64./64 Jsem dcera západu Slunce s modrými víčky; jsem neskrývaná nádhera rozkošné noční oblohy.

65./65 Ke mně! Ke mně!

66./66 Zjevení Nuit jest u konce.

II.

1./67 Nu! úkryt Hadita.

2./68 Jen blíže! vy všichni a poznejte tajemství, které ještě nebylo zjeveno. Já, Hadit, jsem doplňkem Nu, mé nevěsty. Já nejsem rozprostřen a Khabs je jméno mého dómu.

3./69 Ve sféře jsem všude středem, kdežto ona, obvod, nikde.

4./70 Přesto však ona bude známa & já nikdy.

5./71 Hle! rituály starých dob jsou černé. Ty zlé ať jsou odvrženy; ty dobré ať náš prorok očistí! Potom půjde toto poznání správným směrem.

6./72 Já jsem plamen, který hoří v srdci každého muže a v jádru každé hvězdy. Já jsem život a dárce života, a přesto tím, že mne poznáváte, poznáváte nadto i smrt.

7./73 Já jsem mág a vymítač duchů. Já jsem nápravou kola a kostkou v kruhu. »Přijďte ke mně« jsou slova pošetilá: neboť jsem to já, kdo přichází.

8./74 Kdo uctíval Heru-pa-kraatha, uctíval i mne; špatně, protože já jsem uctívač.

9./75 Pamatujte si vy všichni, že existence je ryzí radost; že všechny chmury nejsou nic než jakoby stíny; ty pominou & jsou pryč; ale ta jest tím, co přetrvá.

10./76 Ó proroku! nemocnou vůli máš, která ti brání naučit se to, co je tu napsáno.

11./77 Chápu, že nenávidíš svou ruku & toto pero; ale já jsem silnější.

12./78 Protože dlím v tobě a tys o tom nevěděl.

13./79 však proč? Protože jsi byl tím, kdo ví, a byls i mnou.

14./80 Nyní budiž zahalena tato svatyně: ať světlo už pohltí lidstvo a stráví je i s tou slepotou!

 

15./81 Neboť já jsem dokonalá, jsouc Nic; a bláznům jsem číslicí devět; ale pro spravedlivé jsem osmičkou a jedničkou v osmě: která je živoucí, neboť vskutku nižádnou jsem. Císařovna a Král ke mně nepatří; protože je tu další tajemství.

16./82 Já jsem Císařovna & Hierofant. Takže jedenáct, jakož i má nevěsta je jedenáctka.

17./83 Slyšte mne, vy vzdychající lidé!

Hoře bolesti a lítost

zbývá mrtvým a umírajícím,

lide, který mne ještě neznáš.

18./84 Jsou mrtvi tito bližní; citu nemají. Pro ubožáky a smutné tu nejsme. Páni země jsou naši příbuzní.

19./85 Má Bůh žít v psovi? Ne! jen ti nejvyšší patří k nám. Ti se budou radovat, naši vyvolení: ten, kdo se rmoutí, k nám nepatří.

20./86 Krásní a silní, poskakující smíchem i ti v mdlobách rozkoše, rozhodní a ohniví, ti patří k nám.

21./87 Nemáme nic společného s vyvrženci a neschopnými: nech je zemřít v bídě. Neboť citu nemají. Slitování jest neřestí králů: rozdrťte ztroskotance & slabochy: tohle je zákon silných: toto je náš zákon a radost světa. Nemysli, ó králi, na tu lež: že ty musíš zemřít: vpravdě nezemřeš, ale budeš žít. Nechť se tím rozumí toto: Jestliže se tělo Krále rozplyne, bude věčně přebývat v pravé extázi. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Slunce, síla & nádhera, světlo; to je uchystáno pro služebníky Hvězdy & Hada.

22./88 Já jsem had, který dává poznání & rozkoš a jasnou svatozář a v srdcích mužů probouzí zpitost. Chcete-li mne uctívat, vezměte vína i zvláštních drog, o nichž povím svému prorokovi & jimi se zpijte! Nebudou vám vůbec škodit. Je to lež, tato pošetilost namířená proti sobě. Vyjevování nevinnosti je lež. Buď silný, ó člověče, chtivý, raduj se ze všech věcí smyslů a rozkoše: neměj obav, že by tě nějaký Bůh kvůli tomu zapřel.

23./89 Jsem osamělý: není Boha, kde já jsem.

24./90 Hle! zde jsou hluboká mystéria; neboť ke svým přátelům čítám i ty, kdož jsou poustevníci. Nemysli teď, že je najdeš v lesích nebo na horách; však na ložích z purpuru, jak je laskají nádherné ženské bestie mohutných údů s ohněm a světlem v očích a záplavou rusých vlasů; tam je naleznete. Uvidíte je vládnout, v čele vítězných vojsk a vůbec plné radosti; a bude v nich radost miliónkrát větší než tahle. Střezte se, abyste nějak druhého neznásilňovali, král krále! Milujte jeden druhého žhoucím srdcem; podlé muže zadupejte do prachu v lítém chtíči své pýchy, v den vašeho hněvu.

 

25./91 Vy jste proti lidu, ó mí vyvolení!

26./92 Já jsem tajný had, stočený a připravený vyrazit: v mých záhybech je radost. Vztyčím-li hlavu, já a má Nuit jsme jedno. Svěsím-li hlavu a uštknu, pak je rozkoš na zemi a já a ta země jedno jsme.

27./93 Veliké nebezpečí skrývá se ve mně; neboť kdo neporozumí těmto runám, velmi pochybí. Upadne do pekla zvaného Protože a tam bude uštván psy Rozumu.

28./94 Prokleto budiž Protože a jeho pokolení!

29./95 Ať je Protože navěky prokleto!

30./96 Jestliže se vůle zastaví a křičí Proč, vzývá Protože, pak se vůle zastaví & nedělá nic.

31./97 Jestliže se Moc ptá proč, pak je Moc bezmocná.

32./98 A také důvod je lež; neboť existuje faktor nekonečný & neznámý; & všechna jejich slova jsou zvrácenou moudrostí.

33./99 Dosti Protože! Ať je prokleto jako pes!

34./100 Ale ty, ó můj lide, povstaň & probuď se!

35./101 Rituály prováďejte správně s radostí & krásou!

36./102 Toto jsou rituály živlů a slavnosti těchto časů.

37./103 Slavnost k první noci Proroka a jeho Nevěsty!

38./104 Slavnost ke třem dnům sepisování Knihy Zákona.

39./105 Slavnost pro Tahutiho a dítě Proroka - tajemství, ó Proroku!

40./106 Slavnost k Nejvyššímu rituálu a slavnost za Rovnodennost Bohů.

 

41./107 Slavnost za oheň a slavnost za vodu; slavnost za život a ještě větší slavnost za smrt!

42./108 Každodenní slavnost ve vašich srdcích v radosti z mého nadšení!

43./109 Každou noc slavnost zasvěcená Nu a potěšení z nejvyšší rozkoše!

44./110 Arci! slavnost! plesejte! není žádné hrůzy na onom světě. Je rozplynutí a věčná extáze v polibcích Nu.

45./111 Smrt je tady pro psy.

46./112 Udělals chybu? Lituješ? Je strach ve tvém srdci?

47./113 Tam, kde já jsem, nic z toho není.

48./114 Nelitujte padlé! Nikdy jsem je neznal. Já pro ně nejsem. Já neutěšuji: nenávidím utěšovaného & těšitele.

49./115 Jsem jedinečný & dobyvatel. Nepatřím otrokům, kteří zahynou. Ti ať jsou prokleti & mrtvi! Amen. (Tohle je ze 4: je pátý, který je neviditelný & v něm jsem já jako dítě ve vejci.)

50./116 Modrý jsem a zlatý ve světle své nevěsty: však v očích červený lesk mám; & mé ozdoby purpurové & zelené jsou.

51./117 Purpur nad purpur: to je světlo větší než světlo pohledu.

52./118 Je tu závoj: onen závoj je černý. Je to závoj stydlivé ženy; je to závoj smutku & pallium smrti: to nejsem já. Strhněte dolů ten lživý přelud staletí: nezahalujte své neřesti virtuózními slovy: tyto neřesti jsou mí služebníci; konejte, jak máte & já vás odměním tady i na onom světě.

53./119 Neměj strach, ó proroku, až budou tato slova vyřčena, nebudeš litovat. Tys rozhodně můj vyvolený; a požehnané jsou oči, na které budeš patřit s radostí. Ale tebe ukryji v masce smutku: ti, kteří tě uvidí, budou mít strach, žes padlý: ale já tě pozvednu.

54./120 Ti však, kteří hlasitě vytrubují své bláznovství, že nic neznamenáš, ti nevytrvají; ty to odhalíš: ty vytrváš: oni jsou otroky protože: oni nejsou mí. Rozdělovací znaménka dělej, jak ty chceš; a písmena? neměň je co do tvaru či hodnoty!

55./121 Obdržíš pořadí & hodnoty anglické abecedy; nalezneš nové symboly, které jim přiřadíš.

56./122 Kliďte se! posměváčci; dokonce i přesto, že se smějete mé důstojnosti, nebudete se smát dlouho: potom, až vy budete smutní, vězte, že jsem se vás zřekl.

57./123 Kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý; kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně.

58./124 Arci! neuvažujte o změně: buďte, jací jste & ne jiní. Proto králové země budou králi povždy: otroci mají sloužit. Není žádného, který by měl být zavržen nebo vyvýšen: vše je stále tak, jak to bylo. Přesto jsou však někteří mí služebníci maskovaní: může být, že tamten žebrák je král. Král si může vybrat oděvu svého podle vůle své: žádná zkouška není jistá: však žebrák bídy své skrýt nemůže.

59./125 Mějte se proto na pozoru! Miluj všechny, aby to snad nebyl nějaký skrytý král! Takhle mluvíš? Blázne! Bude-li to král, nemůžeš mu ublížit.

60./126 Pak tedy udeř tvrdě & dole, a do pekla s nimi, panuj!

61./127 Máš před očima světlo, ó proroku, světlo nechtěné, velice žádoucí.

62./128 Povstávám v tvém srdci; a polibky hvězd prší na tvé tělo.

63./129 Jsi vyčerpán z rozkošného naplnění inspirací; vydechnutí je sladší smrti, prudší a radostnější lichocení samotného zplozence pekla.

64./130 Ó! tys udolán: my jsme s tebou; naše rozkoš je celá v tobě: buď pozdraven! buď pozdraven: proroku Nu! proroku Hada! proroku Ra-Hoor-Khua! Raduj se! nemeškej a vejdi do naší záře & vytržení! Oddej se klidu pramenícímu z hloubi srdce & piš sladká slova pro krále!

 

65./131 Já jsem Pán: ty svatý vyvolený.

66./132 Piš & hledej extázi v psaní! Pracuj & buď naším lůžkem při práci! Buď uchvácen radostí ze života & smrti! Ach! tvá smrt bude nádherná: kdokoliv ji uzří, bude šťasten. Tvá smrt bude pečetí slibu naší odvěké lásky. Pojď! povznes své srdce & jásej! My jsme jedno; my jsme nikdo.

67./133 Vytrvej! Vytrvej! Dodávej si odvahy svým vytržením; neomdlévej kvůli znamenitým polibkům!

68./134 Zdatněji! Zapři sám sebe! Zvedni hlavu! nedýchej tak zhluboka - zemři!

69./135 Ach! Ach! Jaký to pocit? Je snad tohle slovo už poušť?

70./136 Lze tomu pomoci dalším zaklínáním. Moudrost říká: buď silný! Pak dokážeš unést více radosti. Nebuď zvíře; pročisti své nadšení! Když piješ, pij dle osmadevadesáti pravidel umění: když miluješ, vynikej smyslností; a když už děláš cokoliv radostného, ať je v tom jemnost!

71./137 Ale vynikej! vynikej!

72./138 Snaž se pořád víc! a jsi-li vpravdě můj - a o tom není pochyb, a meškáš-li pořád v radosti! - smrt je korunou všeho.

73./139 Ach! Ach! Smrt! Smrt! budeš prahnout po smrti. Smrt, ó člověče, je ti zapovězena.

74./140 Délka tvé touhy budiž mohutností její slávy. Ten, který žije dlouho & převelice si žádá smrti, je vždy králem mezi králi.

75./141 Arci! naslouchej číslům & slovům:

76./142 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Co to znamená, ó proroku? Ty nevíš; a nikdá vědět nebudeš. Tady přichází ten, který tě má následovat: on to má vyložit. Ale to měj na paměti, ó vyvolený, abys tu byl pro mě; aby následoval lásku Nu pod nebem zalitém světlem hvězd; abys dál hledal mezi lidmi, komu bys zvěstoval tuto radostnou zvěst.

77./143 Ó, buď pyšný a hrozivý k lidem!

78./144 Vyvyšuj se! neboť tobě není rovno ani mezi lidmi, ani mezi Bohy. Vyvyšuj se, ó můj proroku, tvá velikost předčí hvězdy. Budou uctívat tvé jméno, čtyřrohé, mystické, divuplné, číslo člověka; a jméno tvého dómu 418.

79./145 Konec ukrývání se Hadita; a požehnání & velebení prorokovi půvabné Hvězdy!

III.

1./146 Abrahadabra; msta-mzda Ra Hoor Khuta.

2./147 Je tu poblíž domu rozdělení; existuje slovo neznámé. Kouzlo je zlomeno; vše není nic. Vari! Vytrvej! Cituj kouzelnou formuli Ra-Hoor-Khuita!

3./148 Nejprve vězte, že jsem bůh války a pomsty. Budu s nimi nakládat tvrdě.

4./149 Vyberte si ostrov!

5./150 Opevněte jej!

6./151 Roztrušte kol válečné stroje!

7./152 Dám vám válečné stroje.

8./153 S nimi budete bušit do lidí; a žádný před vámi neobstojí.

9./154 Číhejte! Stáhněte se! Na ně! to je zákon válečného štěstí: taková bude má bohoslužba kol mého tajného dómu.

10./155 Chop se samotné stély zjevení; polož ji do svého tajného chrámu - a ten chrám už je řádně založen - & to má být tvůj kibla navěky. Zkáze nepropadne, naopak den ode dne se jí bude navracet zázračná barva. Uzavři ji do zamčené skleněné skříně na důkaz světu.

 

11./156 To bude tvůj jediný důkaz. Zakazuji argumenty. Přemáhej! To postačí. Usnadním ti tu krádež z špatně vedeného domu ve Vítězném městě. Ty sám ho obklopíš vzýváním, ó proroku, ačkoliv se ti to příčí. Přijde na tě nebezpečenství & svízel. Ra-Hoor-Khu je s tebou. Uctívej mne ohněm & krví; uctívej mne mečem & kopím. Když předstupuje přede mne žena, budiž opásána mečem: krev ať proudí v jménu mém. Zadupte pohany; na ně, ó válečníku, dám ti jejich maso za pokrm!

12./157 Obětuj dobytek, malý i velký: potom dítě.

13./158 Ale ne teď.

14./159 Dožiješ se oné hodiny, ó požehnaná Bestie, i ty, Šarlatová souložnice jeho touhy!

15./160 Budete z toho smutní.

16./161 Slibů se příliš dychtivě nechytejte; strachu nemějte kletby snést. Vy, právě vy neznáte význam toho všeho.

17./162 Nic se nebojte; nebojte se ani lidí, ani sudiček, ani bohů, vůbec ničeho. Nebojte se peněz, ani smíchu lidu pošetilého, ani žádné jiné moci na nebi či na zemi nebo pod zemí. Nu jest vaše útočiště jako Hadit vaše světlo; a já jsem moc, síla a pádnost vašich paží.

18./163 Pryč se slitováním: proklejte ty, kdož litují! Zabíjejte a mučte; nešetřte je; na ně!

19./164 Tuto stélu budou nazývat Ohavnost zpustošení; spočítej správně její jméno & vyjde ti 718.

20./165 Proč? Protože padlo Protože; už ho tu víc není.

21./166 Vztyčte můj obraz na východě: ty si koupíš obraz, který ti označím, neobyčejný, ne nepodobný tomu, který je ti znám. A najednou to pro tebe bude snadné udělat to.

22./167 Ostatní obrazy nakupte kolem mne, ať mne podpírají; uctívejte je všechny, neboť se mají shluknout, aby mne vyvýšily. Já jsem viditelný předmět uctívání; ostatní jsou skryté; pro Bestii a jeho Nevěstu jsou: a pro ty, kteří obstáli v ordálii x. Co to je? Ty to budeš vědět.

23./168 Na parfém smíchej mouku & med & hustou sedlinu červeného vína: pak olej Abramelinův a olivový olej, načež to zjemni & uhlaď dostatkem čerstvé krve.

24./169 Nejlepší je luny krev, měsíčně; potom čerstvá krev dítěte, nebo krůpěj z nebeských vojů: potom nepřátel; pak kněze nebo uctívačů: vposledku nějakého zvířete, lhostejno kterého.

25./170 Spal to: nadělej z toho koláčků & sněz je na moji počest. Ještě jeden užitek tu můžeš mít; nech je přede mnou ležet, ať je prostoupí vůně tvé modlitby: budou jaksi plné brouků a plazivých stvoření mně zasvěcených.

26./171 Ty usmrť proslovuje jména svých nepřátel; & oni před tebou popadají.

27./172 Za potravu budou ti, i líhní chtíče & bujarosti.

28./173 A tak budeš lítý v řeži.

29./174 A ještě, nech je tam dlouho, je to lepší; neboť síla má je prostoupí.

30./175 Můj oltář je zdobené mosazné dílo: zapaluj na něm ve stříbře či zlatě!

31./176 Tady přichází bohatec ze Západu, který tě zahrne zlatem.

32./177 Ze zlata ocel ukuj!

33./178 Buď hotov prchnout nebo udeřit!

34./179 Však svaté místo tvé přetrvá nedotčeno po celá staletí: ačkoliv bude ohněm vypleněno & mečem na třísky rozštípáno, přesto tu neviditelný dóm stojí a stát bude, dokud nepadne Veliká rovnodennost; až povstane Hrumachis a ten s dvojitou holí převezme můj trůn a místo. Přijde jiný prorok a z nebes přinese nové zapálení; jiná žena vzbudí chtíč & bude uctívat Hada; jiná duše Boží a bestie smísí se v knězi glóbu; jiná oběť náhrobek potřísní; jiný král bude kralovat; a nebude již udíleno požehnání mystickému Pánu s hlavou sokolí!

 

35./180 Polovice slova Heru-ra-ha znějí Hoor-pa-kraat a Ra-Hoor-Khut.

36./181 Poté pravil prorok k Bohu:

37./182 Uctívám tě písní:

Já jsem Pánem Théb a já to byl,

Kdo inspiroval zvěstovatele Mentuova;

Kvůli mně jako závoj trhá se nebe zatažené,

Vlastní rukou sešel Ankh-af-na-khonsu

Jehož slova jsou pravdivá. Já evokuji, já pozdravuji

Tvoji přítomnost, ó Ra-Hoor-Khuite!

Jednota nejvyšší zjevila se!

Uctívám velikost Tvého dechu,

Všemocný a strašný Bože,

Ty učiníš, že i bohové a smrt

Se před Tebou třesou:

Já, já tě uctívám!

Zjev se na trůnu Raově!

Cesty Khuovy otevři!

Cesty Kaovy zalij světlem!

Cesty Khabs mnou procházejí,

Aby mne rozbouřily či utišily!

Aum! to ať mne naplní!

38./183 Takže tvé světlo je ve mně; & jeho červený plamen je jako »meč v ruce mé, kterým budu šířit tvůj řád. Existují tajné dveře, které jsem tam usadil, abych ti připravil cestu do všech končin (to, co jsi napsal, jsou adorace), jak je zde řečeno:

To světlo jest mé; jeho paprsky mne stravují:

Zdělal jsem tajné dveře

Do domu Raova a Tumova,

Cheprera a Ahathoora.

Jsem tvůj Théban, ó Mentu,

prorok Ankh-af-na-khonsu!

Při Bes-na-Maut biji se v prsa;

Moudrostí Ta-Nech snovu čar svých.

Odhal tvých hvězd záři, ó Nuit!

Pozvi mne do svého Dómu, bych tam dlel,

Ó okřídlený hade světla, Hadite!

Meškej se mnou, Ra-Hoor-Khuite!

39./184 Tohle všechno i kniha vypovídá o tom, jak jsi sem přišel a jak to má být navěky černé na bílém - neboť jest v ní slovo tajné & nejenom v angličtině - a tvůj komentář k této Knize Zákona budiž překrásně vytištěn červenou a černou barvou na nádherném ručním papíře; a každému muži i ženě, které potkáš, ať už s nimi budeš holdovat krmi či truňku, má být tento Zákon předán. Pak budou mít příležitost prodlévat v tomto požehnání čili nic; na tom nesejde. Udělej to rychle!

40./185 A co práce na komentáři? To je snadné; a Hadit, který hoří ve tvém srdci, povede rychle a s jistotou tvé pero.

41./186 Ustav ve své Ka bě dům písařů: vše je třeba provést správně a pečlivě.

42./187 Ordálie, na něž budeš ty sám dohlížet, spasí jenom slepé. Nižádného neodvrhuj, však zrádce poznáš & zničíš. Já jsem Ra-Hoor-Khuit; a mám moc ostříhat služebníků svých. Úspěch jest tvůj důkaz: neargumentuj; nepřesvědčuj; nemluv přespříliš! Ty, jež se tě snaží nachytat a přivodit ti pád, ty napadni a nešetř je; & znič je úplně. Otoč se hbitě jako přišlápnutý had a tni! Buď ještě vražednější než on! Duše jejich vydej mukám příšerným; vysměj se úzkosti jejich: plivni na ně!

43./188 Ať se má Šarlatová žena na pozoru! Jestli se v jejím srdci zabydlí soucit a útlocitnost; jestliže opustí mé dílo, aby si zahrávala se starými sladkostmi; pak bude má pomsta zřejmá. Sobě i jí dítě zahubím: odvrátím se od jejího srdce: vyvrhnu ji z řad lidí: jako svraskávající se a opovrhovaná harapanna bude se plazit potemnělými a vlhkými uličkami a zemře zimou a hladem.

44./189 Však ať s pýchou povstane! Ať mne následuje po mém způsobu! Ať koná dílo hříšnosti! Ať umrtví své srdce! Ať je vyzývavá a cizoložná! Ať je pokryta drahokamy a bohatými rouchy a ať je ke všem mužům nestoudná!

45./190 Potom ji vynesu až k vrcholkům moci: tehdy s ní zplodím dítě mocnější všech králů země. Radostí ji naplním: silou mojí prohlédne & bude bojovat vzývaje Nu: ona dosáhne Hadita.

46./191 Já jsem válečný bůh čtyřicátých let: osmdesátá léta se přede mnou hrbí & jsou pokořena. Povedu vás k vítězství & radosti: v řeži budu sílit vaše rámě & vy budete s rozkoší zabíjet. Úspěch je tvůj důkaz; odvaha tvoje zbroj; vpřed, vpřed, síla má je s vámi; & pro nikoho se nevracejte!

47./192 Tato kniha nechť jest přeložena do všech jazyků: však vždy s originálem rukopisu Bestie; to kvůli možnosti porovnání tvaru písmen a jejich vzájemného postavení: jsou v nich mystéria, která nepronikne ani Bestie. Ať se ani nenamáhá to zkoušet: však přijde po ní někdo, neříkám odkud, kdo k tomu všemu najde klíč. Takže tato nakreslená čára je klíčem: klíčem pak je, i při své nedostatečnosti, také tenhle kruh s křížem $. A Abrahadabra. To bude jeho dítě & že bude prazvláštní. Ať po tom nepátrá; protože si tím sám může přivodit pád.

48./193 Nyní jest toto mystérium písmen dokonáno a já se chci odebrat na místo světější.

49./194 Jsem tajným čtyřnásobným slovem, rouháním proti všem bohům celého lidstva.

50./195 Proklejte je! Proklejte je! Proklejte je!

51./196 Svojí hlavou sokolí vyklovám Ježíšovi oči, an visí na kříži.

52./197 Svými křídly dám políček Mohammedovi & oslepím jej.

53./198 Svými pařáty roztrhám těla Indů, buddhistů, Mongolů a Dinů.

 

54./199 Bahlasti! Ompehda! Pliji na vaši víru trpící kocovinou.

55./200 Marie ať je lámána na kole: právě kvůli ní pohrdejte všemi cudnými ženami, které jsou mezi vámi!

56./201 Také pro krásu a lásku!

57./202 Zhrdejte též všemi zbabělci; žoldáky, kteří nemají odvahu bojovat a jenom si hrají; všemi blázny pohrdejte!

58./203 Však ti řízní a pyšní, královští a vznešení; vy jste bratři!

59./204 Jako bratři bojujte!

60./205 Není jiného zákona nad Dělej, co ty chceš.

61./206 Je konec proslovu Boha, který sedí na trůnu Raově a ulehčuje nosníkům duše.

62./207 Mně vzdávejte hold! vydejte se ke mně přes protivenství ordálie, kteráž jest požehnáním.

63./208 Blázen čte tuto Knihu Zákona a její komentář; & on rozumí tomu ne.

64./209 Nech ho, ať podstoupí první ordálii & ta mu bude co stříbro.

65./210 Druhou, co zlato.

66./211 Třetí, co drahokamy nejskvělejšího třpytu.

67./212 Čtvrtou, co prapůvodní záblesky vnitřního ohně.

68./213 Však proto bude se to všem zdát nádherné. Její nepřátelé, co říkají, že tomu tak není, jsou lháři jen.

69./214 Je úspěch.

 

70./215 Jsem Pán ticha & síly s hlavou sokolí; můj nemes zahaluje noční modř nebe.

71./216 Pozdravení vám! dvojici válečníků u pilířů světa! neboť váš čas už je na dosah.

72./217 Jsem Pánem dvojité hole moci; hole síly Kof Nia - však má levice je prázdná, neboť jsem zkrušil universum; & nic nezůstalo.

73./218 Slep knihu nevázanou zprava doleva a shora dolů: pak viz!

74./219 Je zář skrytá a velebná ve jméně mém, jakože slunce půlnoční jest vždy synem.

75./220 Zakončením těchto slov je slovo Abrahadabra.

Kniha Zákona je napsána

a ukryta.

Aum. Ha.

 

 

KOMENTÁŘ

Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Je zakázáno studovat tuto Knihu. Je moudré zničit tento výtisk hned po prvním přečtení.

Kdokoliv toho nedbá, činí tak na vlastní riziko & nebezpečí. A to z těch nejděsivějších.

Těm, kdož chtějí rozmlouvat o obsahu této Knihy, se všichni vyhýbejte jako morové ráně.

Všechny otázky týkající se Zákona nechť se rozhodují pouze s odvoláním na mé spisy, každý sám pro sebe.

Není jiného zákona nad Dělej, co ty chceš.

Láska je zákon, láska pod vůlí.

Kněz princů,

ANKH-F-N-KHONSU