T u c h l o v i c e   u   K l a d n a

50°08´16,55´´s. š.; 13°59´24,37´´v. d.; 432 m. n. m.

Člověk se na území obce dostal podél vodních toků Kačáku a Tuchlovického potoka. Unikátní archeologické nálezy; z paleolitu nalezeny nástroje z období kultury mousterienské (110000 let) v místech čp. 227;  neolitu kultura volutová a vypíchaná, za statky čp. 4 a 12 a v poloze Na Dolíkách; eneolitu kultura nálevkových pohárů a kultura kanelovaná (žlábkovaná) - za statkem čp.5 - nálezy prověřoval dr. Buchvaldek; doba bronzová zastoupena kulturou únětickou a mohylovou - opět za bývalým statkem u Nejtků čp. 12 - nalezen byl kadlub na odlévání bronzu (dnes v Národním muzeu v Praze - ověřen dr. V. Mouchou). Rozsáhlé sísliště - česko-falcká mohylová kultura - zjištěna při náhodných výkopech (čp. 227 až k nové škole, po statek V. Kohouta); kultura knovízská - od hospody U Marešů po obou stranách karlovarské silnice až k Čeledovům čp. 459 - stáří se odhaduje na 3000 let. Druhé sídliště u vlečky na Důl Tuchlovice. Třetí sídliště bylo v prostoru Dolu Tuchlovice a východně od něho. Doba železná - nepatrné zbytky nádob kultury bylanské  (za statkem čp.12). Kultura laténská - velké sídliště při soutoku Tuchlovického potoka s Bambaskou pod bývalou Salačovou cihelnou (průzkum řídil dr. Axamit - nálezy jsou uloženy v Národním muzeu). Dr. Motyková - Šneidrová tu zjistila zbytky několika staveb. Druhé sídliště zjištěno v prostoru Choboty ve směru k Srbům (stáří asi 2500 let). Období římského císařství - v prostoru bývalého mlýna čp.16 - bažina tu schovala dřevěné konstrukce, části žebříku, kusy misek, ucha, držadla, vše dřevěné. Terén byl asi 2 m pod dnešní úrovní, přikryt nánosy bahna.(průzkum dr. Motyková-Šneidrová). Z tohoto období je i žárový hrob objevený na zahradě čp. 36. Bohatý hrob z údobí čelákovického typu kultury merovejské z 5.stol.n.l. byl objeven při stavbě domu čp. 87. Ze starší doby hradištní objeven zde slovanský kostrový hrob s nádobkou a železným nožem z 9.století.
Kostrové hroby z 10. a 11. století s bronzovými náušnicemi byly objeveny v Nové čtvrti a v Nádražní čtvrti. Mnohé z průzkumů byly provedeny zásluhou místního nadšeného archeologa Václava Trnky, který spolupracoval s Archeologickým ústavem ČSAV.

Pohled na kámen v Tuchlovicích.

Památné kameny.

Tuchlovice; http://www.geolab.cz

Za bývalou čekárnou stojí památný kámen, památka chráněná státem. Na jedné straně pískovcového kvádru se zakulaceným vrcholem je už ne zcela dobře znatelný vytesaný kříž s letopočtem 1813, na druhé straně meč. V obci se traduje pověst, že v místech, kde kámen stojí, byly bažiny, do nichž se v době napoleonských válek propadli dragouni i s koňmi. Bažiny na návsi byly, vlhko tu je i přes zaasfaltování stále, dragouni by však museli být vyššími hodnostáři, kterým by se po úmrtí stavěl památník. Jiná verze hovoří o přemístěném hraničním mezníku bývalého smečenského panství.
Další, která se zdá být nejpravděpodobnější, mluví o tom, že kámen je výstražným kamenem, upozorňujícím na nebezpečí močálů, meč pak varuje před ukradením nebo rozbitím výstražného znamení.
Obdobný kámen býval za hradební zdí u bývalé staré školy v parku. Dnes už tam není, pamětníci vzpomínají, že tam stával ještě ve 20.- 30. letech našeho století. Buď se propadl do bahnitého podloží,nebo se někomu hodil ke stavbě. Zmizel.
Zmizel i třetí kámen. Ten stával na polní cestě za Dolem Tuchlovice směrem ke "Kolomazné cestě" při vstupu k roklím "Karlici" a "Peklici". Byl na něm vyryt letopočet 1848 a iniciály KH a VH. Jsou to jména bratří Horů, studentů, kteří tu měli být za revoluce r. 1848 pronásledující soldateskou zavražděni a snad i pohřbeni. Bratři Horové tudy prchali z revoluční Prahy. I tento kámen zmizel někdy před okupací, i on se asi hodil někomu za dobrý stavební materiál.
Všechny tři kameny byly uměle vystaveny s určitými dodnes plně neupřesněnými záměry.
Ani v jednom případě se nejedná o menhir.
Za příspěvek děkuji paní Sokolové z Tuchlovic

Reliéf kříže je slabě patrný v celé ploše kamene Rytina meče na kameni v Tuchlovicích

Ves vznikla na pradávné cestě do Chebu; románské zdivo kostela sv. Havla ze 12.  století; připomínaná r. 1283; na návsi velký mezní kámen je podobný s mezníky v Bělči, Bratronicích, na Červeném Újezdě, v Novém Strašecí. Buď značí hranici území (křivoklát. panství, tzv. "Království") nebo pevný bod dávné cesty, kdy bývalo kolem Tuchlovic plno močálů.

Tuchlovice

Hrubozrnný železitý pískovec byl nalezen v roce 1991 v příkopu u cesty z Tuchlovic k dolu Nosek, asi 200 od objektu dolu.
Upozornil na něj geolog V. Daněček, který nález podrobně dokumentoval.
Kámen je dlouhý 1,3 m, široký 74 cm a tlustý 55 cm.
Původně se nacházel pravděpodobně na poli poblíž cesty, odkud byl neznámo kým a kdy odstraněn. Na mapách není indicie pomístního názvu.

Text a foto: ©Pritulová
Výřezy historických map: © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
©Geoinformatics Laboratory, University of J.E.Purkyne; http://www.geolab.cz
©Ministry of Environment of Czech Republic; http://www.env.cz