M i n i c e - R u s a v k y

50°12´50´´s. š.; 14°17´40´´v. d.

Minice; http://www.geolab.cz

V polovině cesty z Minic do Otvovic odbočíte doleva, dostanete se do jednoho z nejkrásnějších koutů na Kralupsku, do údolí Rusavky tekoucí z Holubic do Zákolanského potoka. Název mohl vzniknout podle zbarvení obnažených skal na vcholu návrší, které se nad údolím vypíná a do dálky svítí svou červení. Také podzimní zabarvení rostlin je rusé. Ale možná i od rusalek, které zde za teplých letních nocí tančí a vzpomínají na prabáby z masa a kostí přinášející zápalné oběti svým bohům.
Lidé toto krásné místo obývali již od eneolitu; nálezy kultury nálevkovitých pohárů a šňůrové keramiky, únětické kultury i kultury knovízské. Asi v 6. století př.n.l. zde bylo vybudováno rozsáhlé sídlo. Několik pásů hradeb ukazuje na mohutné opevnění. Na historické mapě je dobře vidět pravoúhlá část opevnění na jihovýchodě.

Letecký snímek Rusavky u Minic; http://www.geolab.cz

Vlastní plochu akropole vymezovala kamenná hradba šířky 3 metrů. Celá plocha byla rozdělena 60 metrů dlouhým příkopem, 6 m širokým a 3 m hlubokým s dřevěnou palisádou. Byla odkryta hliněná podlaha domu o rozměrech 6x12 metrů, zbytky čtyř zahloubených obydlí, odpadní jámy i jiné objekty, např. dvě hromady oblázků těsně u hradby, snad zbytek připravené munice, nacházejí se i na Lutovníku, a dvě zvláštní, kameny vydlážděné plošiny (snad kultovní). Pohřebiště se zde nenašlo, pohřbívalo se snad v Lutovníku o čemž napovídá jméno? Kromě tisíců úlomků keramiky s geometrickými obrazci halštatského období byla nalezena unikátní a v Čechách nejstarší keramika točená na hrnčířském kruhu. Vzácným nálezem je také skytská šipka a část náhrdelníku z červených mořských korálů.

Text a foto: ©Pritulová
Výřezy historických map: © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
©Geoinformatics Laboratory, University of J.E.Purkyne; http://www.geolab.cz
©Ministry of Environment of Czech Republic; http://www.env.cz
ortomapa:©ISR, T-mapy s.r.o.