Ž  Í  Ž  A  L  A    

 


Swami Gnaneswarananda: Yoga for beginners
 
Podle Kapily evolvuje manifestace kombinací dvou entit - Puruši, příčinné složky vesmíru, vnímajícího (cítícího) principu, která je bez vyjádření; a Prakriti, hmotné, materiální složky (podmínky) vesmíru.

Můžeme zde říci, že Kapilova kosmologie se liší od učení Védanty. Především to, co Kapila nazývá Purušou a prakriti, popisuje Védanta odlišně a nazývá Brahma a maya. Védanta překonává (vyvrací) Kapilu ve dvou bodech: co se týče mnohosti Puruší a nezávislosti povahy prakriti. Podle Védanty je Puruša jeden, ne mnohý. A prakriti není hmotná podmínka manifestace, protože není žádné materiální podmínky (složky, části), všechno je "nemateriální". Je to maya, která je vivarta (rouška), neboli imponovaná na Brahma. Proto odděleně od Brahma není možná její reálná existence. Toto jsou stručně, co se týče těchto entit, rozdíly mezi Kapilovou kosmologií a Védantou.

Podle Kapily prakriti, neboli maya, je tvořena třemi možnostmi, nebo kvalitami, nazývanými guny. Jsou to: tamas, zastírající síla, tvořící klam a nevědomost; rajas, projekující síla, povahy vnější aktivity; a satva, vyvažující síla, vyvolávající v člověku přání vrátit se k pramenu jeho bytí. Podle Kapily Puruša a prakriti, které mají tyto tři kvality (možnosti), se spojují a evolvují do mahatu, kosmické inteligence, neboli vesmírného nerozlišujícího vědomí; ahamkary neboli ega, jáství; a manasu neboli mysli, tj. takové schopnosti vědomí, která se kývá jako kyvadlo mezi dvěma póly - jistotou a pochybností.

Z mysli evolvuje: 1. na objektivní straně pět tanmanter, což jsou jemné (subtilní) podoby (formy) smyslových objektů (zvuk, dotek, zrak-podívaná, chuť, vůně), které evolvují do pěti elementů - éteru, vzduchu, ohně (světla), vody (tekutiny) a země (hmoty); 2. na subjektivní straně deset smyslů - pět aktivních funkcí: vyjadřování (řeč, myšlenková komunikace, atd.); přijímání (snaha přijmout něco do sebe); pohyb nebo přemisťování jemného, mentálního nebo hrubého těla z jednoho místa do druhého; vypuzování nebo vylučování; a reprodukce, přirozený instinkt v člověku pro sebe-pokračování. To je snažení o věčnou existenci. Pět pasivních funkcí vnímání je sluch, hmat, zrak, chuť a čich.

To je stručně Kapilova analýza.

Zpět