Chalice Well

Studna Kalicha

Jedno ze zastavení na anglické pouti v květnu 2002.

V anglickém městečku Glastonbury v hrabství Somerset se v ulici Chilkwell nachází neobvyklá oáza klidu a pozitivní energie. Jsou to Chalice Well Gardens - Zahrady Studny Kalicha.

Se Studnou samotnou je spojeno mnoho asociací v průběhu nespočetných věků, je to posvátné místo ležící mimo čas, plné legend, symbolismu a zvláštní atmosféry, místo, jehož historie nezná počátku…

Když vstoupíte do Zahrad Studny Kalicha, kráčíte po dlážděné pěšině pod živoucím podloubím z rostlin, ovíjejícím dubovou pergolu. 

Necháváte na chvíli za zády shon světa a všechny jeho umělé kratochvíle. Představte si, že Vás nohy nesou ve stopách Vašich starověkých předchůdců, kteří do této přírodní svatyně přicházeli po tisíce let.

 

Odedávna jsou vody, vyvěrající z hloubi naší planety, uctívány jako esence života, jako dar Země a její povzbuzení pro všechny její živé bytosti. Pramen, jakým je Studna kalicha, který zatím nikdy nevyschl, je uctíván jako symbol nepřetržité a neomezené síly života. Lidé v pradávnu ve studnách také viděli brány do duchovního světa, kde je závoj mezi lidskou existencí a vyšším duchovnem jen tenký. Docházelo zde ke komunikaci s božstvy a duchy přírodních náboženství. Studna Kalicha je jedním z nedéle trvale používaných zdrojů vody v Británii. Archeologové zjistili, že pramen byl užíván již pravěkými kmeny, které kraj obývaly. A že bylo místo v permanenci v posledních 2000 letech si jsme také celkem jisti.

Studna nebo pramen? Studna Kalicha je vlastně pramenem, který zde vyvěrá. Voda stoupá vzhůru uvnitř kamenné studny, která je pravděpodobně přes 800 let stará. V době stavby studna patrně čněla nad zemí až do výše 3 m. Od té doby však byla postupně obklopována usazeninami a sesuvy z blízkého Vrchu Kalicha (Chalice Hill) a posvátného vrchu Tor.

Se studnou sousedí nepravidelná pětiúhelníková komora ze 17-18 století. Její tvar a účel zůstává záhadou, ale geometrické poměry napovídají spojitost s egyptskými pravěkými mírami. Je tedy možné, že sloužila k jakési zasvěcovací ceremonii své doby. Podíváte-li se do Studny, uvidíte horní část komory na straně směřující k Vrchu Kalicha.

Poklop Studny je z anglického dubu, ozdobený motivem propojených kruhů s „kvácejícím kopím“ z tepaného železa. Plastika je inspirována středověkým vzorem a celý poklop je darem slavného glastonburského archeologa Frederika Bligha Bonda z roku 1919. Bond se zajímal o posvátnou geometrii, používanou na mnoha místech náboženského a duchovního významu po celém světě. Jako archeolog pobýval několik let v Glastonburském opatství.

 

Se symbolem Studny Kalicha (Vesica Piscis) se setkáte v Zahradách častěji. Přestože je jeho původ starobylý, se Studnou je spojován až od doby Bondova poklopu. Symbol propojených kruhů je univerzální myšlenkou spojení nebe a země, ducha a hmoty, vědomého a podvědomého, mužského a ženského. Geometrické vlastnosti a proporce dvou přesně propojených kruhů představují základ harmonie, kterou nalézáme ve tvarech starověkých posvátných míst a středověkých katedrál (včetně Glastonburského opatství), a která je odrazem harmonie přírodní. Tento symbol je nepřehlédnutelným poselstvím pro nás všechny. Poselstvím o promítnutí spojení a soucítění se Zemí a se všemi jejími živými bytostmi do našeho každodenního života.

Jméno tohoto místa, Studna Kalicha, stejně jako jméno Vrchu Kalicha, tyčícího se na severovýchodě, pochází ze středověkých artušovských legend, v Glastonbury četných.

 

 

Ve skutečnosti je název „Chalice“ středověkého původu. Nejstarší zmínkou o prostoru Studny Kalicha je název Chalcwelle z roku 1210. Nicméně legenda říká, že Josef z Arimateje, Ježíšův prastrýc, přivezl do Avalonu kalich z Poslední večeře Páně (nebo snad dva poháry, obsahující Kristovu krev a pot z místa ukřižování). Kalich(-y) pak ukryl pod svatým kopcem, ze kterého následně začal prýštit pramen. Jak známo, Kalich, nebo také Svatý Grál, představuje ústřední motiv artušovských legend. Mnohými je jeho úkryt umísťován právě do Glastonbury a zdejšího avalonského údolí. Kalich je tradičně považován za nádobu, která obsahuje elixír, požehnaný nápoj, nebo za Grál samotný. Jak vidíme, Studna Kalicha a zahrady jako takové jsou nádobou života, dávající elixír Matky Země, Gaii, v podobě zde prýštících pramenů. Mnoha z nás se zde dotkl hluboký mír a vnitřní prožitek Ducha.

Na různých místech zahrady jsou krásné staré tisy. Stojí zde jako stráže, posvátní ochránci tohoto místa. Tisy jsou tradičně sázeny na hřbitovech, ale je to jen pokračování předkřesťanských praktik vysazování tisů na keltských a druidských obřadních místech. Při archeologickém průzkumu byl v r. 1961 nalezen poblíž studny neporušený pařez 1800 let starého tisu. S největší pravděpodobností byl součástí starobylého háje nebo obřadní aleje. Ve Stonedownu, severovýchodně od vrchu Tor Hill, doposud vytrvaly dva prastaré duby pojmenované Gog a Magog, poslední z předpokládané dubové aleje, vedoucí kdysi k Tor Hillu.

V zahradě se také nacházejí posvátné trnovníky. Jeden je poblíž Studny, další malý právě nad studánkou se lví hlavou, a jiný velký pak mezi dvěma tisy u vodní nádrže se znakem propojených kruhů. Právě tento strom je legendou označován za potomka trnovníku, který zázračně vyrazil z hole Josefa z Arimateje, když pobýval v Glastonbury. Je to velice zvláštní strom, protože kvete ve dvou hlavních obdobích křesťanského kalendáře – na Vánoce a o Velikonocích. V místním obchůdku jsou k dostání výtažky z jeho poupat, vyluhovaných ve sklenici s vodou ze Studny Kalicha, proměněny v léčivou esenci….

„ V každé kapce dobré pramenité vody je skryto více energie, než je schopna produkovat běžná elektrárna“

Viktor Schauberger (1885-1958)

Voda

Voda je zde nejlepší kvality, z velmi hlubokého a neznámého zdroje, a je zcela čirá a prosta znečištění. Je známa jako Chalybeatský pramen, což znamená, že je bohatá na železo. Říká se jí také Rudý nebo Krvavý pramen pro načervenalou barvu, kterou zanechává na místech, kudy protéká. Železitost dává vodě lehkou příchuť, voda je však zcela pitná a pravidelně testovaná místními úřady.

Místem vhodným k pití vody je studánka se lví hlavou. Denní stálý průtok je asi 112 tis. litrů, a to i při větším odběru. V obdobích sucha zůstávala Studna Kalicha jediným spolehlivým zdrojem vody městečka. Voda má stálou teplotu 11°C. Výše v kopci vyvěrají další prameny vody, bohaté na vápenec. Některé z nich jsou svedeny do starého viktoriánské nádrže, a vytvářejí zdroj zvaný Bílý pramen. Hojnost podzemích vod ze zdejší oblasti vytvořila již v pradávnu osídlené místo velkého významu.
Jsou prokázány přírodní léčebné účinky Studny Kalicha- jak její vody, tak zdejších rostlin. Dodnes toto místo působí příznivě, již sice méně často způsobem nenadálého zázraku, ale o to nenásilněji a hlouběji. Poseďte chvíli v zahradě, napijte se vody a nechte pocit tohoto místa vstoupit do Vás. Nechte jej na chvíli odplavit stres, obavy a starosti. Léčivá síla vody není v jejím minerálním obsahu, ale v jemné vibrační síle, uvolňované vodou, jak opouští svůj podzemní domov a setkává se pozemskými živly – vzduchem a světlem.
Vezměte si jí trochu domů- není třeba moc, abyste využili její léčebnou schopnost. Pár kapek ve skleničce smíchejte s jakýmkoli přírodním nápojem a dopřejte si 3-4x denně. Ideální doporučovaná léčba.

Energie Země

Pokud bychom viděli Zemi jako živoucí bytost s vlastními regulačními mechanismy, pak pochopíme, jak srozumitelnými částmi celého organismu pro nás mohou být její rytmy a pulsy. Mnozí již pocítili, že zemská energie v okolí Glastonbury je velice silná, a dá se zde často vysledovat i její jemný pulsující rytmus.

V Zahradě Studny Kalicha protínají pramen dvě energetické linie, směřující z Cornwallu do Norfolku – Michaelova a Maryina. Síla linií je proměnná den ode dne, i v závislosti na ročních obdobích. Vytváří jemné proudění, které ovlivňuje energetická pole všech živých bytostí. Michalelova a Maryina linie prochází zahradou na své trase přes opatství a Tor Hill, než se vydá ke kamennému kruhu v Avebury. Posedíte-li v prostorách Studny Kalicha a budete zde chvíli meditovat či jen tak přemýšlet, možná pocítíte zemský puls a budete obdarováni vibrační živou silou, poháněnící naši planetu….

 

Michael a Lynne Orchardovi, správci Zahrady - www.chalicewell.org.uk

 

 

© Agrimonrix, 2002