Začnu tuto stránku dalším proroctvím, které se vztahuje k letošnímu roku.

Podle slavného jasnovidce a mystika Edgara Cayce by měla být ještě letos objevena legendární Síň dějin nacházející se na plošině v Gize. Cayce toto místo popsal jako "sklepení, zapečetěné těžkým kovem, uzavřené ve vlastní pyramidě mezi sfingou a Velkou pyramidou a spojené s oběma". Vchod do ní má být údajně pod přední tlapou sfingy.

Úvodem pár slov o tom kdo vlastně byl Edgar Cayce.

Edgar Cayce 1877-1945 byl Američan, který proslul jako spící prorok, který dokázal diktovat texty ve chvílích tranzu. Ve chvílích kdy spal, jeho vědomí jako by putovalo tělem lidí, s vážnými zdravotními potížemi, provádělo diagnózu a pak diktovalo lék pomocníkovi, který pak náležitě zaznamenal nálezy, kterými se pak řídil lékař dotyčného pacienta. Jeho věhlas byl obrovský a diagnosy nemocí i jejich léčba byly naprosto neomylné.

Během jednoho tranzu, Cayceův duch začal bloudit po esoterních oblastech. Zabýval se tématy jako jsou reinkarnace, Atlantis, starověký Egypt, a proroctví ohledně změn Země a obecné transformace lidstva, které mají nastat v poslední dekádě dvacátého století.

Předpověděl obrovská zemětřesení a pohyby zemské kůry. Podle Cayce by mělo dojít k odtržení západního pobřeží USA. Větší část Japonska se propadne do moře. Změny zaznamená i severní čast Evropy. Nové ostrovy by se měly objevit při východním pobřeží Ameriky.

Zároveň předpovídá rozsáhlé tání ledovců v Antarktidě a Arktidě, vzestup hladin světových oceánů a následné globální změny klimatu zeměkoule.

Signálem předcházejícím těmto změnám by měla být zvýšená tektonická aktivita ve Středozemním moři a oblasti Etny.

Dokonce říká, že jestliže se zaznamenaná větší aktivita Vesuvu, nebo Mont Pelee, pak jižní pobřeží Kalifornie bude stiženo zemětřeseními do tří měsíců.

Zajímavé jsou záznamy Cayceových vyprávění o zaniklé Atlantské civilizaci, o jejích počátcích, vývoji, historii a zániku. Podle Cayceho měla Atlanstká civilizace před svým zánikem ukrýt na bezpečná místa poselství o sobě. Tyto schránky s poselstvím mají být údajně ukryty na třech místech.

Jedna ze schránek se prý nachází na území Yucatanu v Mexiku, druhá schránka se nachází v Egyptě na plošině v Gíze a třetí schránka zůstala ve zničené Atlantidě.

Věnujme se dále symbolu tajemství - slavné Egyptské Sfinze. Podle Cayceho se má vchod do komory, kde se mají záznamy o atlantské civilizaci nacházet, skrývá kdesi pod jednou z předních tlap Sfingy. Vlastní komora, by měla být přístupná jak z Velké (Chuchefovi) pyramidy, tak z vlastní Sfingy. Podle Cayceho mají záznamy tento obsah:

"Historii Atlantidy od začátku věků od dob kdy duch nabyl tvar a osídlil zemi, spolu z historií první katastrofy, která tutu civilizaci potkala a popisem všech rozličných aktivit Atlantidy i v jiných zemích až po postavení pyramidy a zničení Atlantidy".

Záznam seance:

378-16; Oct 29, 1933

Poselství má údajně být sepsáno:"v částečně v ranných egyptských hieroglifech, částečně v modernějším písmu Atlantidy. Záznamy mohou být nalezeny v krátké době, zvlášť když je již hrob záznamů otevřen a dále zkoumán."

Záznam seance:

2537-1; Jul 17, 1941

 

Sfinga v Gize je pravděpodobně nejznámnějším symbolem tajemství a spolu s pyramidami v Gize i nejznnámnějšími památkami vzdálené minulosti.

Podle posledních nových důkazů se zdá, že věk Sfingy je o 10,000 roků větší, než ten, který ji připisuje tradiční egyptologie. Záhada se prohlubuje s údajným nálezem tajného hypogea pod Sphingou.

Sfinga není postavená z těžených bloků jako pyramidy a chrámy které střeží, ale jedná se vlastně o opracovaný skalní blok.Vypadá jako lidská hlava posazená na těle lva.Obří skulptura je vysoká 66 stop a dlouhá 240 stop. Výraz tváře této sochy je takový, jakoby někdo spojil stokrát Monu Lisu do jednoho díla. Její oči stále pozorují stejný bod na obzoru skrz propast věků.

Kdokoliv poprvé spatří Sfingu tváří v tvář, nezůstane lhostejný. Žádný návštěvník, ať má jakoukoliv mentalitu a kulturní kořeny, nemůže odejít po tomto setkání nepohnut.

Patrně stejný pocit měl i J.A. West když poprvé před 30 lety spatřil Sfingu. Od těch dob navštívil Egypt mnohokrát. S každým setkáním s obrovskou sochou v něm stále více narůstal pocit, že tato památka je o mnoho starší než ostatní Egyptské památky , které viděl.

Byl to on kdo se první začal věnovat faktu,že zvětralé vzory na Sphinze nejsou vodorovné jako na jiných památkách v Gize, ale jsou svislé. Je jasné že vodorovné zvětrání je výsledkem eroze způsobené silnými větry a písečnými bouřemi.Těch je samozřejmě v této oblasti hojnost. Ale svislá eroze může být způsobena pouze působením vody. Mohla voda způsobit svislé zvětrání na Sfinze? Voda ? Ale odkud ? Mluvíme o Sahaře.

West si samozřejmě uvědomoval, že egyptologie jednoznačně zařazuje vznik Sfingy do doby kolem roku 2500 př.n.l., do časů vlády faraona Chephrena, který je zároveň identifikovaný s druhou pyramidou v Gize.Jeho studium, ale ukázalo že víra v toto datování stavby Sfingy, je mnohem větší dogma než cokoliv jiného. Tato dogmatická víra totiž není podepřena jediným logickým faktem. Nejsou zde žádné nápisy, které by spojovaly jmenovaného faraona se stavbou. Nenašla se ani žádná taková stéla nebo papyrusy. Jediným důvodem proč toto dogma vzniklo je tzv. Stéla sfingy vztyčená Thutmosem IV., na které se ve 13. řádku nachází kartuš Chavreho. Pokud jde o blízkost pyramidy, tvrzení že blízkost dvou staveb znamená automaticky vznik ve stejné době je neskutečně bizarní.

Jen tak na okraj. Stejně podivné je i datování Údolního chrámu a záhadné stavby Osireionu - obě stavby mají na tolik odlišnou architekturu od ostatních egyptských památek, že už na první pohled vypadají o dlouhé věky starší. Obě památky jsou si do značné míry podobné. Pro obě stavby je společné, že jsou postavené s obrovských bloků bez ozdob a nápisů, což je egyptským památkám naprosto cizí. Bloky použité pro stavbu Údolního chrámu jsou těžké až 200 tun! Pro bližší seznámení s problematikou doporučuji knihu "Otisky božích prstů" od G. Hancocka.

Sphinga je tedy podle Westa o hodně starší než časy panování Chafreho, ale kdy tedy opravdu vznikla? Pomůže tato hypotéza vysvětlit i zvláštní, svislé zvětrání na soše?

V 1991 West odjiždí se skupinou vědců, nepostižených egyptologickými dogmaty, na plošinu v Gize. Přijel i Dr. Robert Schoch, prominentní geolog a profesor Bostonské univerzity, aby zkoumal jedinečné zvětrání těla Sphingy. Závěry, s kterými přišel po několik měsících analýzy, by měly otřást světem arecheologie. Svislé zvětrání vzorů na Sphinze, nebylo způsobené větrnou erozí, ale vodou z prudkých dešťů. To není možné, následovala reakce egyptologů. Schochova argumentace je ale jasně srozumitelná.Sfinga byla postavena v době, kdy takové prudké přívalové deště byly v Egyptě normální. Opět nemožné, reagovala egyptologie,takové silné deště přestaly tisíce roků před dobou Chevreho. Schoch pouze na tyto náitky zdvořile krčil rameny. To, není můj problém, odpověděl.

Schochovo zjištění totiž, přináší mnohem větší problém, než by se mohlo zdát. Pokud se vrátíme do hluboké historie a hledáme dobu, ve které v Egyptě tímto způsobem pršelo, je nutné couvat pěkně daleko. Pan profesor Schoch totiž mluví o době před rokem 10000 př.n.l. Ano mluví se o době kdy končila poslední doba ledová! Zapamatujme si tento čas, navazují na něj totiž další souvislosti ze kterých poněkud mrazí v zádech.

Stalo se to co se dalo očekávat. West a jeho tým byl okamžitě označen za šarlatány.West byl neoblomný,neměl sice velebný kredit a auru neomylnosti jako jeho učení oponenti, ale vědecká logika byla na jeho straně. Nicméně egyptologie ukázala neschopnost připustit argumenty (byť přísně vědecké), které by otřásly chrámem jejich umělých kontrukcí a dogmat.

Důsledky Westovy teorie jsou zřejmé. Ukazuje se, že bude nutné přehodnotit dějiny lidské civilizace jako celku, tato trhlina v současných teoriích totiž narušuje pohled na dějiny jako celek.

Westovu teorii zcela nečekaně podpořila v roce 1993 úplně jiná vědní disciplina. Do hry vstoupila astronomie. R. Bauval - belgický stavební inženýr se zájmen o astronomii zjistil následující. Tři pyramidy v Gize jsou neuvěřitelně přesnou pozemskou mapou tří hvězd Orionova pásu, dokonale vyjadřují úhly mezi nimi a dokonce prostřednictvím svých vlastních velikostí naznačují individualní velikost hvězd. Tento grandiozní model hvězdné oblohy se prostírá dál na jih a sever a zahrnuje další stavby na pošině v Gize a opět s maximální přesností ! Ovšem největším překvapením je, že monumenty v Gize jsou uspořádány tak jak hvězdná obloha vypadala (pouze a jedině) kolem roku 10 450 př.n.l. Opět onen čas...

V říjnu 1995 se organizace Egyptian Antiquities rozhodla vyčistit prostor mezi Údolním chrámem a Sfingou, ležící východně od Sfingy. Právě díky těmto pracím šťastné rýpnutí rýčem jednoho z dělníků odkrylo část starověkého komplexu podzemních galerií a stezek.

Když se o tom dozvěděli R. Bauval a G. Hancock okamžitě odcestovali do Egypta.J.A. West tam odjel také a tak se vsichni tři mohli setkat přímo v Gíze.

Dorazili na místo překypující aktivitou. Skupiny dělníků a zedníků kopaly a čistily oblast před Sphingou a chrámy. Naštěsti egyptské úřady ještě neuzavřely tuto oblast, takže po zaplacení "bakšiše" jednomu z inspektorů dohlížejících na práce mohla improvizovaná výzkumná skupina sledovat práce zblízka.

Bylo obtížné říci co se vlastně na místě, ke kterému se dostali, nachází. Objevená oblast vypadala jako by byla před roky již někdy odkrytá a potom z nějakého neznámého důvodu opět zahrnutá. Na první pohled bylo zřejmé, že konstrukce z malty a železných tyčí, které byly nad stropy starověkých podzemních stezek, měly patrně zpevnit památky. Inspektor, postavající stranou, vyslovil názor, že tato stavba vznikla když egyptolog Selim Hassan uvolňoval oblast pro Egyptian Antiquity v roce 1930 nebo, možná, později v roce 1950 když se nedaleko stavělo kino pod širým nebem. Ale proč byly vykopávky znovu přikryty zůstává tajemstvím.

Odkryté prostory jsou tvořeny z jakési hlavní tepny spojené s přírodními jeskyněmi, jsou asi 10 stop široké a 200 stop dlouhé, vedou od severu k jihu pod Údolní chrám a Sfingu. Tato tepna je křižována dvěma dlážděnými stezkami, přechází z Údolního chrámu a běží východním směrem. Obě stezky mizí na východním konci pod zemí. Zajímavé místo se nachází na hlavní tepně v místě kde se kříží s jižní stezkou. Je to jakýsi průlez. Víko zakrývající průlez je vyrobeno z jediného kusu vápence, má ulomený jeden roh, takže je vidět vodu proudící pod zemí a směřující k Sfinze a údolnímu chrámu. Celý komplex byl zřejmě velmi starobylý a téměř jistě byl současníkem Sfingy. Ale jakou mohl mít funkci ? A jaký byl účel podzemní vodní cesty?

Podle starobylého egyptskému mýtu, byly legendární brány "Příštího světa" střeženy dvěma gigantickými lvy, nebo sfingami nazývanými Akeři. V nákresech "Nového království" sedí sfingy - Akeři u východní brány se zadními nohami v kanále. Dole je vidět podobný podzemní tok, nebo kanál. Za lvy se tyčí obrovská mohyla či pyramida a pod ní se nachází velká oválná komnata, která se zdá být hermeticky uzavřená. V tomto mysteriozním pokoji se má ukrývat "vznešené tajemství od boha", který spravoval Egyptskou zemi v období vzdálené epochy Zep Tepi - první doby. Tato zvláštní místnost byla nazývána "Domem Sokaru" v Rostau. Podobnost s komplexem a Sfingou je tajuplná. Giza byla totiž v dávné době také nazývaná Rostau a Sokar (bůh se sokolí hlavou) byl identifikován s Osirisem. Je to jen shoda náhod? Kdo ví...

Jedno je jisté, základní teze "Smaragdové desky" Herma Trismegista, která zní "...jak nahoře tak dole..."je na plošině v Gize dotažena k totální absurdnosti. Památky na plošině tvoří přesný pozemský model tří hvězd Orionova pásu tak, jak se bylo souhvězdí vidět okolo roku 10,500 př.n.l. Kdo mohl pozorovat oblohu nad Gizou před 12500 lety a kdo, tehdy, měl technické schopnosti naplánovat či vybudovat taková monumentální díla jako je Sfinga a pyramidy?

Egyptologové tvrdí, že žádná taková civilizace na zemi, v té době, nebyla schopná naplánovat a postavit takové ohromné, dokonale vyprojektované stavby. Vratím se teď k E. Caycemu a jeho proroctví. Nechci na této stránce rozvíjet teorie o zmizelé Atlantidě, spíš si dovolím upozornit na několik zajímavých faktů.

- Golfský proud vznikl zhruba před 12 000 lety. Tehdy byla odstraněna překážka podobě pevniny či souostroví někde v oblasti dnešních Azorských ostrovů

- Egyptské a asyrské "roční kruhy" se setkávají v hluboké historii v roce 10 583 př.n.l., kdy byly patrně tyto starověké "kalendáře" spuštěny

- geologové připouštějí možnost ponoření rozsáhlých ostrovů v Atlantiku v době 10 000 - 11 000 př.n.l.

- v době před 12 000 lety došlo k vyhynutí mamutů - významné archeologické naleziště ve Velké jeskyni v Šanidaru v Kurdistánu, kde je doloženo kontinuální osídlení trvající 100 000 let, bylo podle archeologů přerváno kolem roku 10 000 př.n.l. na velmi dlouhou dobu a to masívními otřesy, které způsobily částečné zhroucení stropu. Dále je doloženo zplavení jeskyně povodní. Mimochodem dnes je jeskyně ve výši 750 m nad mořem.

Nestavěla přece jen v Egyptě zachráněná hrstka Atlanťanů, kteří přežily katastrofu? Nebo naopak, ve snaze uchovat část své historie ve chvílích předzvěstí katastrofy, vytvořili enklávu kde by jejich dokumenty a možná i část obyvatel, přežila apocalypsu, která nastala před 12 000 lety? A nebo je všechno jinak ?

Staří Egypťané nazývali Sfingu Hor-em-Akhet, což znamenáná Horus na obzoru. Horus - jestřábí bůh, byl božské dítě Isis a Osirise. Jeho jméno pocházelo z egyptského slova Heru, které se překládá jako TVÁŘ.

I na posledních fotografiích "Tvář" na Marsu vypadá jako tvář:-)))

Díváme se na přírodní výtvor, nebo na ruiny pyramidy ?

Odkud doopravdy přišli stavitelé Sfingy ? Možná, že proroctví nelžou a již tento rok přinese odpověď.

  

Hade, 22.3.1999

Copyright 1999Eldar