u Českých Lhotic 

Hradiště se ve skutečnosti jmenuje vesnice v okolí které stávalo jedno z nejvýznamnějších oppid v naší republice.
Vesnici najdete u  Nasavrk, jižně od Chrudimi. Hradiště leží v blízkosti neuvěřitelně krásného kaňonu Chrudimky zvaného  Peklo, který je jedním z nejkrásnějších míst Železných hor. Vstup do rezervace najdete zhruba 1,5 km od vesnice.

 Na opačném konci vsi jsou vidět mohutné valy, příčně přepažující počátek ostrožny - kdysi nad meandrem řeky Chrudimky, dnes převážně nad vodní plochou Křižanovické přehrady. 

Oppidum bývalo poněkud ukryto uprostřed nich nad dávnou cestou podél zákrutů řeky. 

Areál keltského města se táhne od jihovýchodu k severozápadu, silnice Hradiště-Křižanovice jej dnes přetíná asi v třetině jeho podélné plochy (nad jižnějším svahem). Z ní právě uvidíme na konci Hradiště obdivuhodné příčné valy po naší pravé ruce, za zahradami v polích, vedou pásy zpočátku trojnásobného, pak dvojitého opevnění.

Na fotografii vidíte vnější val jak je vidět od silnice.

 Vlevo stojí novodobý kostelík a hřbitov, za jehož koncem opevnění pokračuje vysokým a silným valem, dokonce se zbytkem klešťovité brány (pěknou ukázkou typicky keltského stavebního prvku).

 Archeologický výzkum (dlouhodobě probíhal od r. 1971 , jak se dozvíme z informační tabule poblíž kostela) tu objevil kamenné základy strážní věže. většinou ovšem dřevěné. Komplex příčného opevnění chránil ostrožnu a centrum keltského města. a proto byl nejmohutnější. Jeho hradby mívaly vnější kamenné lícované zdi, zvenčí zpevněné svislými trámy zabudovanými do zdiva v pravidelných odstupech. Přiléhal k nim vnitřní val s dřevěnou konstrukcí. Ještě před čelní venkovní zdí, nad příkopem se tyčily hroty dvojité dřevěné palisády, Šlo tedy o pevnostní fortifikaci ,skutku impozantní. Obejdeme-li oppidum, zjistíme, že bylo opevněno ze všech stran. Nad příkře spadajícími západními a severními svahy se táhnou jen jednoduché, přesto však kamenné (kameny a suť jsou rozsypány po stráních) valy.


Výrazným valem je chráněna celá jižní a jihoozápadní strana - uvidíte ji nad hladinou přehrady.
Oppidum mělo rozlohu přibližně 20 ha, na východě (vně mohutných příčných valů) k němu přiléhalo zhruba 10ha předhradí.
Na opačné straně, v západní části najdeme mírně zvýšenou akropoli, jejíž obvod navazuje na nevýrazné skalky, dnes spíše malé hájky s rulovými balvany. Nálezy z Hradiště u Českých Lhotic jsou typické pro oppida a jejich dobu. Náleží k nim doklady zdejší železářské ,výroby a soubor železných nástrojů a nářadí. Významným objevem se stala kovářská dílna, specializovaná na výrobu železných spon. Železo (a snad i zlato) stálo především u zrodu oppida. Zdejší keramika byla točená na hrnčířském kruhu, tuhovaná, dokonalá.
Jižně od akropole, nad západnějším okrajem ostrožny,je ve svahu terasovitá rovinka - dnes jen nevelký travnatý palouk mezi vyvýšenými mezemi. Výzkum zde odhalil zbytky oválného ohrazení - nemetonu, kultovního prostoru, na němž stávaly kamenné stély. Našla se tu i další z hlav keltských bohů či héroů v Čechách, vytesaná z křemene s hrubě opracovanými dvěma obličeji. Zobrazování dvojitého božstva bylo rozšířené po celém keltském světě (výtvarně dokona1é příklady jsou známé zejména z dnešní jižní Francie) symbolizovalo neoddělitelnou jednotu dvou hlavních principů světa - nebe a země.

Hade, 25.11.2001