Zaklínání bran

Zaklínání Nanovy Brány

Duchu Měsíce, Rozpomeň se!

NANNE, Otče Hvězdných Bohů, Rozpomeň se!

Ve Jménu Úmluvy přísahané mezi Tebou a Rodem Člověčenstva,

K Tobě volám! Naslouchej a Upamatuj se!

Z Bran Zemských Tě volám! Ze Čtyř Bran Země KI se k Tobě modlím!

Ó Pane, Reku Bohů, kterýž jsi povýšen na nebesích jakož i na zemi!

Pane jménem NANN, blahoslavený zo rodu Anuova, vyslyš mne!

NANNE zvaný SIN, naslouchej mi!

NANNE, Pane a Otče Bohů Urských, vyslyš mne!

NANNE, Pane a Bože Zářící Koruny Noci, naslouchej mi!

Ty, kdož povyšuješ Krále, Předku Země, Dárče Pozlaceného Žezla,

Naslouchej mi a Rozpomeň se!

Mocný Otče, Jehož myšlenky jsou mimo pochopení bohů a lidí,

Vyslyš mne a Rozpomeň se!

Bráno Velkách Bran Sfér, Budiž přede mnou Otevřena!

Pane z IGIGI, pospěš otevřít Tvoji Bránu!

Pane z ANNUKAGI, otevři Bránu ke Hvězdám!

IA NAMRASIT! IA SIN! IA NANNA!

BASTAMAAGANASTA IA KIA KANPA!

MAGABATHI-YA NANNA KANPA!

MASHRITA NANNA ZIA KANPA!

IA MAG! IA GAMAG! IA ZAGASTHENA KIA!

ASHTAG KARELLIOSH!

Zaklínání Nebovy Brány

Duchu Hbité Planety, Rozpomeň se!

NEBO, Opatrovníku Bohů, Rozpomeň se!

NEBO, Otče Svatých Písem, Rozpomeň se!

Ve Jménu Úmluvy přísahané mezi Tebou a Rodem Člověčenstva,

K Tobě volám! Naslouchej a Upamatuj se!

Z Brány Velkého Boha NANNA k Tobě volám!

Jménem, jež mi bylo dáno v Měsíčních Sférách, volám k Tobě!

NEBO, Pane, kdož by byl neznal o Tvojí Učenosti?

NEBO, Pane, kdož by byl neznal o Tvojí Magii?

NEBO, Pane, kterýž duch na zemi či v nebesích by nebyl zaklínán Tvými mystickými Písmy?

NEBO, Pane, kterýž duch na zemi či v nebesích by nebyl zahnán Magií Tvých kouzel?

NEBO KURIOS! Pane Jemných Lstí, Otevři Bránu ke Sféře Tvého Ducha!

NEBO KURIOS! Mistře Chemických Věd, Otevři Bránu ke Sféře Tvých Prací!

Bráno Hbité Planety, MERKURIOS, Budiž přede mnou otevřena

IA ATHZOTHTU! IA ANGAKU! IA ZI NEBO!

MARZAS ZI FORNIAS KANPA!

LEZHAKAS SHIN TALAS KANPA!

NEBOS ATHANATOS KANPA!

IA GAASH! IA SAASH! IA KAKOLOMANI-YASH!

IA MAAKALLI!

Zaklínání Ištařiny Brány

Duchu Vznešené Venuše, Rozpomeň se!

IŠTAR, Paní Bohů, Rozpomeň se!

IŠTAR, Královno Země Vycházejícího Slunce, Rozpomeň se!

Paní Paní, Bohyně Bohyní, IŠTAR, Královno všech Lidí, Upamatuj se!

Ó Jasný Východe, Pochodni Nebes a Země, Rozpomeň se!

Ó Ničitelko Nepřítelských Hord, Rozpomeň se!

Lvice, Královno Bitvy, Naslouchej a Upamatuj se!

Z Brány Velkého Boha NEBA, k Tobě volám!

Paní, Velitelko Bitvy a Lásky, k Tobě se modlím, Upamatuj se!

Ve Jménu Úmluvy přísahané mezi Tebou a Rodem Člověčenstva,

K Tobě volám! Naslouchej a Upamatuj se!

Potlačitely pohoří!

Podporovately zbraní!

Božstvo člověčenstva! Bohyně Žen! Kam upřeš pohled, tam Smrt ožije!

IŠTAR, Královno Noci, Otevři mi svoji Bránu!

IŠTAR, Vládkyně Bitvy, Otevři doširoka svoji Bránu!

IŠTAR, Meči Národů, Otevři mi svoji Bránu!

IŠTAR, Paní Daru Lásky, Otevři doširoka svoji Bránu!

Bráno Vznešené Planety, LIBAT, Budiž přede mnou otevřena!

IA GUSHE-YA! IA INANNA! IA ERNINNI-YA!

ASHTA PA MABACHA CHA KUR ENNI-YA!

RABBMI LO-YAK ZI SHTARI KANPA!

INANNA ZI AMMA KANPA! BI ZAMMA KANPA!

IA IA IA BE-YI RAZULUKI!

Zaklínání Šamašovy brány

Duchu Slunce, Rozpomeň se!

ŠAMAŠI, Pane Žhnoucího Kotouče, Rozpomeň se!

Ve Jménu Úmluvy přísahané mezi Tebou a Rodem Člověčenstva,

K Tobě volám! Naslouchej a Upamatuj se!

Z Brány Milované IŠTAR, ze Sféry LIBAT, k Tobě volám!

Osvětlovači Temnot, Ničiteli Zla, Světlo Vědomostí, k Tobě volám!

ŠAMAŠI, Světlonoši, k Tobě volám! KUTULU byl sežehnut Tvojí Mocí!

AZAG-THOTH byl před Tebou svžen ze Svého Trůnu!

IŠNIGARRAB byl sečehnut na popel paprsky Tvými!

Duchu Hořícího Kotouče, Upamatuj se!

Duchu Nikdy nekončícího Světla, Rozpomeň se!

Duchu Rozštěpování Závoje Noci, Rozptylování Temnot, Rozpomeň se!

Duchu Otevírání Dne, Otevři doširoka svoji Bránu!

Duchu, Kterýž putuješ mezi Horami ozařujíce je paprsky, Otevři mi svoji Bránu!

Bráno Slunce, Budiž mi otevřena!

Bráno Zlatého Železa, Otevři se mi!

Bráno Životodárné Síly, Otevři se! Otevři se!

IA UDDU-YA! IA RUSSULUXI!

SAGGTAMARANIA! IA! IA! ATZARACHI-YA!

ATZARELECHI-YU! BARTALAKATAMANI-YE KANPA!

ZI DINGIR UDDU-YA KANPA! ZI DINGIR USHTU-YA KANPA!

ZI SHTA! ZI DARAKU! ZI BELURDUK!

KANPA! IA SHTA KANPA! IA!

Zaklínání NERGALOVY Brány

Duchu Rudé Planety, Rozpomeň se!

NERGALE, Bože Války, Rozpomeň se!

NERGALE, Přemožiteli Nepřátel, Veliteli Armád, Rozpomeň se!

NERGALE, Zebíječi Lvů a Lidí, Upamatuj se!

Ve Jménu Úmluvy přísahané mezi Tebou a Rodem Člověčenstva,

K Tobě volám! Naslouchej a Upamatuj se!

Z Velké Brány Pána ŠAMAŠE, Sféry Slunce, k Tobě volám!

NERGALE, Bože Zasvěcující Krev, Rozpomeň se!

NERGALE, Pane Obětí Bitvy, Pustošiteli Nepřátelských Měst,

Ožírači masa Lidí, Rozpomeň se!

NERGALE, Vládče Mohutného Meče, Rozpomeň se!

NERGALE, Pane Zbraní a Zbroje, Upamatuj se!

Duchu Vzrušení z Boje, Otevři doširoka svoji Bránu!

Duchu Vstupu do Smrti, Otevři mi Tvoji Bránu!

Duchu Svištícího Oštěpu, Probodávajícího Meče, Letícího Kamene,

Otevři Bránu do Tvé Sféry Jedinému, kterýž nemá strachu!

Bráno Rudé Planety, Otevři se!

Bráno Boha Války, Rozlétni se!

Bráno Boha Vítězství v Boji, Budiž mi Otevřena!

Bráno Pána Ochrany, Otevři se!

Bráno Pána ARRY a AGGY, Otevři se!

Jménem, jež mi bylo dáno ve Sférách ŠAMAŠOVÝCH, Tě žádám, Otevři se!

IA NERGAL-YA! IA ZI ANNGA KANPA!

IA NNGA! IA NNGR-YA! IA! NNGYA! IA ZI DINGIR NEENYA KANPA!

IA KANTALAMAKKYA TARRA! KANPA!

Zaklínání MARDUKOVY Brány

Duchu Velké Planety, Rozpomeň se!

MARDUKU, Bože vítězství Nad Temnými Anděly, Rozpomeň se!

MARDUKU, Páne nade Všemi Zeměmi, Rozpomeň se!

MARDUKU, Synu ENKIÚV, Mistře Mágů, Upamatuj se!

MARDUKU, Přemožiteli Prvotních, Rozpomeň se!

MARDUKU, Kterýž dáváš Hvězdám jejich Sílu, Rozpomeň se!

MARDUKU, Jenž vyhražuješ Putujícím jejich Místa, Rozpomeň se!

Páne Světů a Prostorů Mezi Nimi, Upamatuj se!

První mezi astrálními Bohy, Naslouchej a Upamatuj se!

Ve Jménu Úmluvy přísahané mezi Tebou a Rodem Člověčenstva,

K Tobě volám! Naslouchej a Upamatuj se!

Z Brány Mocného NERGALA, ze Sféry Rudé Planety

k Tobě volám, Naslouchej a Upamatuj se!

MARDUKU, Pane Padesáti Sil, Otevři mi svoji Bránu!

MARDUKU, Bože Padesáti Jmen, Otevři Bránu Tvému Služebníkovi!

Jménem, jež mi bylo dáno ve Sféře NERGALOVĚ, Tě volám, Otevři!

Bráno Velkého Boha, Budiž mi Otevřena!

Bráno Boha Dvouhlavé Sekery, Otevři se!

Bráno Pána Světů Mezi Světy, Otevři se!

Bráno Vítěze nad Netvory Moří, Otevři se!

Bráno Zlatého Města SAGALLA, Otevři se!

IA DAG! IA GAT! IA MARGOLQBABBONNESH!

IA MARRUTUKKU! IA TUKU! SUHRIM SUHGURIM!

ZAHRIM ZAHGURIM! AXXANNGABANNAXAXAGANNABABILLUKUKU!

Zaklínání NINIBOVY Brány

Duchu Pustinami Putujících, Rozpomeň se!

Duchu Planet Času, Rozpomeň se!

Duchu Plání Lovců, Rozpomeň se!

NINIBE, Páne Tmavých Cest, Upamatuj se!

NINIBE, Pane Tajných Cest, Rozpomeň se!

NINIBE, Znalče Tajemství všech věcí, Rozpomeň se!

NINIBE, Znalče Cest Prvotních, Rozpomeň se!

NINIBE, Jediný s Rohem ze Stříbra, Upamatuj se!

NINIBE, Strážče Cest IGIGI, Rozpomeň se!

NINIBE, Znalče Stezek Smrti, Rozpomeň se!

Ve Jménu Úmluvy přísahané mezi Tebou a Rodem Člověčenstva,

K Tobě volám! Naslouchej a Upamatuj se!

NINIBE, Temný Poutníče Zapomenutými Zeměmi, Naslouchej a Upamatuj se!

NINIBE, Klíčníku Astrálních Bohů, Otevři mi svoji Bránu!

NINIBE, Páne Štvanic a Dlouhých Cest, Otevři mi svoji Bránu!

Bráno Dvourohého staršího Boha, Budiž mi Otevřena!

Bráno Posledního Města na Nebi, Otevři se!

Bráno Tajemství Všech Časů, Otevři se!

Bráno Mistra Magické síly, Otevři se!

Bráno Pána Všech čarodějství, Otevři se!

Bráno Vítězícího nad Zlými Kouzly, Vyslyš mne a Otevři se!

Jménem, jež mi bylo dáno ve Sféře MARDUKOVĚ, Mistra Čarodějů, Tě volám, Otevři!

IA DUK! IA ANDARRA! IA ZI BATTU BA ALLU!

BALLAGU BEL DIRRIGU BAAGGA KA KANPA!

BEL ZI EXA!

AZZAGBAT! BAZZAGBARRONIOSH!

ZELIG!