O Úrovních a jejich vlastnostech

O Úrovních a jejich vlastnostech

Je sedmero Bohů osudu - hvězd; oni vlastní Sedmero Pečetí, každá z ních může být použita, když přijde její čas. Jsou přístupni Sedmero Branami, každá z nich může být otevřena, když přijde její čas. Mají Sedmero Barev, Sedmero Esencí a každý samostatný Stupeň na Žebříku Světla. Leč chaldejští neměli úplné povědomosti o nich, ačkoliv rozuměli Žebříku a jistě i předpisům, Nicméně, neovládali předpisy pro průchod Branou kromě jednoho, o němž jest zakázáno hovořit.

Průchod Branou dává knězi v služby jak sílu tak vědomosti. Jest mu dána možnost ovládat záležitosti svého života lépe, než kdy před tím; mnozí pročež dosáhli prvních třech Bran, poté se usadili a nepokračovali dále, požívajíc tak dobrodiní pouze úvodních sfér. Ale toto jest Hříchem, neboť skrze to oni nebyli vyzbrojeni, útok z Venku musí dozajista přijít, tací lidé poté budou prosit o ochranu a nebudou moci jít vpřed. Proto obrať svou tvář směrem ke konečnému cíli a usiluj, seč můžeš, jít kupředu až k nejvzálenější z hvězd, ačkoliv to znamená tvou vlastní smrt; taková smrt jest jako oběť Bohům, potěší jich a oni nezapomenou na svůj lid.

Úrovně a jejich vlastnosti jsou následující:

Bohem Měsíce je Bůh NANNA. Jest Původcem Úrovní a Nejstarší z Putujících. Má dlouhý vous a nosí v dlani kouzelnou hůlku z lapis lazuli a ovládá tajemství proudění kdve. Jeho barvou jest Stříbro, jeho Esence jest nalézána ve Stříbře a kafru a v těchto věcech jest nošeno znamení Měsíce. Někdy bývá zván SIN. Jeho brána je první, již mineš použitím následujícího rituálu. Jeho příčka na Žebříku Světla je také stříbrná.

Toto je jeho pečeť již musíš vyrýt do jeho kovu v třinástém dni Měsíce v němž jsi započal práci, nesmíš mít okolo sebe nijakou osobu, která by tebe při vyrábění sledovala. Ukončiv práci, jest třeba toto zabalit do plátku nejčistšího stříbra a uložené stranou takto uchvávat nějaký čas, dokud se nerozhodneš ji použít; potom ho smíš vyjmout jen v okamžiku, kdy se již Slunce odebralo na odpočinek. Ani paprsek slunečního svitu se nesmí dotknout pečeti, jinak její síla přijde vniveč a ty musíš zhotoviti nové.

Číslo NANNA je Třicet a toto je jeho pečeť:

Bohem Merkuru je NEBO. Je velmi starým duchem, má dlouhý vous a je Strážce Bohů, právě tak jako držitel znalostí Věd. Nosí korunu se sto rohy a dlouhé rocho Kněží. Jeho barvou jest modrá. Jeho Esence je v kovech známa jako Rtuť a někdy bývý nalézána v písku, v této věci jest znamení Merkura. Jeho Branou je Druhá, kterou projdeš používaje následující rituál. Jeho příčka na Žebříku Světla je modrá.

Toto je jeho Pečeť, kterou musíš napsat na bezvadný pergamen nebo na široký plamový list, aniž by tě jakákoliv osoba sledovala. Ukončiv práci, jest třeba toto zabalit do plátku nejčistšího stříbra a uložené stranou takto uchvávat nějaký čas, dokud se nerozhodneš ji použít; potom ho smíš vyjmout jen v okamžiku, kdy je světlo zastřeno mraky. To je také nejlepším časem pro výrobu.

Číslo NEBA je Dvanáct a toto je jeho Pečeť:

Bohyní Venuše je nejznamenitější Královna INANNA, babylóňany zvaná IŠTAR. Jest Bohyní Hněvu, jakož i Vášně, Lásky a Války, odvisle na znamení a času jejího zjevení se v nebesích. Zjevuje se jako překrásná Paní ve společnosti lvů a podílí se na jemné astrální přirozenosti, zároveň s Měsíčním Bohem NANNA. Jsou-li v souladu, to jest, jsou-li jejich planety na nebi v příznivé konstelaci, což vypadá jako dvě otevřené misky rozříštěné na nebesích, z nichž prší na zemi víno Bohů. A tehdy je v nebesích štěstí a radovánky. Někdy se objevuje ve zbroji, tehdy se stává nejznamenitějším strážcem proti pletichaření její sestry, hrůzné Královny ERESHKIGAL z KURU. Se Jménem a Číslem INNANY se žádný Kněz nemusí obávat kráčet hloubkami Podsvětí; byv vyzbrojen jejím brněním, je podoben Bohyni. A takto i já jsem setoupil do odporné díry rozevírající se pod zemskou kůrou a rozkazoval jsem démonům.

Je podobna Bohyni Lásky a jest výhodnou nevěstou pro muže, jenž se toho přeje, a provede patřičné oběti..

ALE VĚZ, ŽE INANNA BERE ZA SVÉ, CO JEST JEJÍM A KDO JEST JEJÍ JEDNOU VYBRÁN, NEMŮŽE SOBĚ NIKDY POJMOUTI JINÉ NEVĚSTY.

Její barvou je nejčistší Bílá. Jejím zjevením jest v kovech Měď, je také zjevována v nejkrásnějších květinách na poli a v nejtruchlivějších úmrtích na bojišti které má tak nejkrásnější květiny. Její Brána je Třetí, kterou projdeš užávajíc následující rituál a na tomto místě se ti téměř zastaví srdce; obrať však svou tvář k cestě vedoucí dál, toto je tvůj pravý cíl, ledaže by si tě Bohyně vybrala. Její Stupeň na Žebříku Světla, postaveného v dávných dobách v Babylonu a Uru, je Bílý.

Toto je její pečeť, ji musíš vyrýt do Mědi v době, kdy je Venuše zdůrazněná v Nebesích; aniž by tě kdokoliv sledoval při práci. Ukončiv práci, jest třeba toto zabalit do plátku nejčistšího stříbra a uložené stranou takto uchovávat v bezpečí stranou a vyjmout jen když vyvstane potřeba, v jakémkoliv čase.

Číslo INNANY je Patnáct, jako toto Číslo je začasté vzpomínána v zaklínáních o Odpuštění, její pečeť je následující:

Bůh Slunce je Pán SHAMMASH, syn NANNY. Sedí na trůně ze zlata, nosí korunu se dvěmi rohy, v pravé ruce drží pozdvižené žezlo a ohnivý kotouč v jeho levici vysílá paprsky do všech stran. Jest Bohem Světla a života. Jeho barva jest Zlatá. Jeho Esence nalézá se ve zlatě a ve všech zlatých předmětech a rostlinách. Někdy je zván UDUU. Jeho Brána je Čtvrtá, projdeš jí použitím následujícího rituálu. Jeho Příčka na velkém Žebříku Světla je Zlatá.

Toto je jeho Pečeť, musí být vyryta do zlata, když je Slunce nejvýše, musíš být sám na vrcholku hory nebo na nějakém podobném místě uzavřeném pro Paprsky, ale sám. Ukončiv práci, jest třeba toto zabalit do plátku nejčistšího stříbra a uložené stranou takto uchvávat nějaký čas, dokud se nerozhodneš ji použít.

Číslo SHAMMASHE je Dvacet a toto je jeho pečeť.:

 

Bohem Marsu je mocný NERGAL.

Má hlavu muže a tělo lva a nosí meč a cep. Jest Bohem Války a Válečného štěstí. Někdy přeci jenom byl zástupcem Starověkých Jedněch, pro ně dlel jistý čas v CUTHA. Jeho barvou je temně červená. Jeho Esence jest obsažena v Železe a ve všech zbraních vyrobených proto, aby prolily lidskou či zvířecí krev. Jeho Brána je Pátá, již uvudíš a mineš v Úrovních následujícím rituálem. Jeho Příčka na Žebříku Světla je Červená.

Toto je jeho pečeť, musí být vyryta do destičky ze Železa, nebo na papír krví, když Mars je v povýšení na nebesích. Nejlépe je tak činit v noci, jsa vzdálen od bydlišť lidí i zvířat, kde nemůžeš být ani viděn ani slyšen. Poté jest třeba to zabalit do těžkého plátna, poté do ryzího stříbra a poté bezpečně ukrýt, dokud nebude čas, kdy jest toho zapotřebí. Ale nepoužívej tuto Pečeť přechvatně, je ostrým Mečem.

Číslo NERGALA je Osm a toto je jeho Pečeť:

 

Bohem Jupitera je Pán Čarodějů, MARDUK KURIOS s Dvouhlavou Sekerou. MARDUK se zrodil ze svého Otce ENKIHO, aby vybojoval válku proti silám Starodávných Jedněch, vyhrál v silném boji, podrobil vojska Zla a Královnu Starodávných Jedněch nechal padnout ke svým nohám. Tento Had není mrtev, jenom sní. MARDUK obdržel od Rady Nejstarších Bohů Síly a Padesát jmen, kteroužto sílu si podržel až do těchto dnů. Jeho Esence jest v cínu a v mosazi. Jeho Brána je Šestou, jíž musíš projít, když následuješ následující rituál. Jeho Příčka na Žebříku Světla je Nachová.

Toto je jeho Pečeť, ji musíž vyrýt do destičky z cínu nebo mosazi, když je Jupiter v nebesích mocný, zatímco provádíš zvláštní vzývání ENKIHO, Našeho Pána. Učiněno to musí být skrytě, jako v ostatních případech a zabalené do ryzího stříbra to čeká na čas svého užití. Věz, že MARDUK se objevuje jako mocný bojovník s dlouhým vousem a planoucím diskem v rukou. Nese s sebou luk a toulec se šípy, kráčí po nebesích, držíce Stráž. Dávej pozor, abys dožadoval jeho pomoci jen za nejstrašlivějších okolností, neboť jeho síla jest ohromnou a jeho hněv jest lítým. Když jest tobě třeba velmi kvapně pomoci sil hvězdy Jupitera, zavolej spíše jednu z patřičných Sil uvedených na těchto stránkách a ony dozajista přijdou.

Číslo Mardukovo jest Deset a toto je jeho Pečeť:

 

Bohem Saturnu jest NINIB zvaný též ADAR, Pán Lovců a Moci. Zjevuje se s korunou z parohů a s dlouhým mečem, oděn ve lví kůži. Jest podledním v Úrovních před strašlivou IGIGI. Jeho barvou jest nejtmavší čerň. Jeho Esence se nalézá v olovu, v žářivých uhlících v ohni a ve věcech mrtvých a starodávných. Jelení parohy jsou jeho symbolem. Jeho Brána je Poslední, projdeš jí použitím následujících symbolů. Jeho Stupeň na Žebříku Světla jest Čerň.

Toto je jeho pečeť, již musíš vyrýt do destičky nebo koule z olova, držíce ji z očím laikům. Musí být zabalena a uložena jako všechny předešlé, dokud nenadejde čas jejího užití. Nikdy ji nesmíš použít, když je Slunce na neby, ale jen tehdy, když se snese noc a země se utápí v černi, neboť NINIB zná nejlépe cesty démonů číhajících mezi stíny, vyhlížeje svoji oběť. On nejlépe zná území Starověkých Jedněch, zvyky jejich tovaryšstev a polohu Bran. Jeho říší je říše Noci života a času.

Jeho číslem jest Čtyři, jako čtvrť Země a násedující vyobrazení jest jeho Pečetí: