Kniha Maklu

Kniha Maklu: Pohřbení duchů Zla

Zde jsou Vypovězení, Palčivosti a Spojení odkázané nám Enkim, Mistrem. Je nutno je vytvořit Knězem na ochranu proti Aga Mass Ssaratu (jenž jest popsán v Knize Osmé) s obrazy patřičnými tak, jak jest popsáno zde. Zaklínání musí býti předneseno poté, co byl vzýván Strážce a poté, co se uvolí vyplnit zaklínáním mu předepsané skutky. Jakmile je vyplní, nechť je propuštěn předešle popsaným způsobem.

Pamatuj, jsou-li obrazy použity, musí být zcela spáleny a popel musí být zahrabán na naprosto bezpečném místě, kde jej nemůže nikdo odhalit, neboť z toho může povstat převeliká škoda.

Pamatuj rovněž, znovu tě upomínám, že jest vcelku sedmero Duchů Zla, protože je Sedmero Maskimů, kteří mohou vytrhávat srdce muže a zesměšňovat jeho bohy. A jejich magie a moc je velmi silná a oni jsou Pány nad stíny a hlubinami moří a již jednou vládli, jak bylo řečeno, nad Magan, odkud přišli.

Vyhoštění nebo exorcismus musí být odříkáno hlasem jasným, bez zachvění a bez zaváhání - paže musí být drženy nad hlavou v postoji Kněze Šamašova a oči musí zříti boha Šamaše, i když by se tak dělo v čase Spánku Šamaše v Horách Škorpionů.

Žádné slovo nesmí být změněno. Není možno ukazovati výtvory vyvedené pro toto zaklání nikomu, leč tomu, kdo jest důkladně zpraven o celém postupu. Stalo-li by se jinak, bylo by to přivolání prokletí Ninnghizhina na tebe i tvoje pokolení.

Kniha Maklu: Spalování

Vymítání Anuovy koruny

Kněz, v času nebezpečí, musí vzít si neposkvrněnou bílou korunu Anuovu s osmihranou pečetí a předepsaným způsobem s Deskami Vzývání založenými na prsou a s měděnou dýkou zasvěcenou Inanně v pozdvihnuté pravé ruce.

Cožpak není pravda, že pokud muž založí oheň, neměl by jej zakládat v dole, pokud si nechce ublížit? Toto je pravda UDUGGU, jež vyvoláváme ­ oni jsou jako oheň a oni použijí každé lsti, aby vysáli sílu z kouzelníka i všech jeho generací.

Nuže tedy, vymítejme Anua.

Vložil jsem hvězdou konunu nebe, onen Anuův disk síly, na moji hlavu.

Neboť on je laskavý Duch a laskavý Strážce.

Stejně jako Bůh, jenž mne stvořil.

Nechť zůstane po věky na mé hlavě.

Aby mne pozdvihla k laskavosti Starších Bohů.

UDUGGHUL ALLACHUL MALLACHUL MASQIMCHUL DINGIRCHUL

Žádný zlý duch

Žádný zlý démon

žádný zlý bůh

žádný zlý ďábel

žádný babský démon

žádný démon požírající špínu

žádný zlodějský démon

žádný stín noci

žádná skořápka noci

žádná Paní démona

žádné potomstvo démona

žádné zlé kouzlo

žádné kouzlo

žádné kouzlení

Žádné zlo ve světě nebo pod ním

žádné zlo nad světem nebo uvnitř světa

mne zde nemůže uchopit.

BARRA ANTE MALDA!

ZI DINGER ANNA KANPA!

ZI DINGER KIA KANPA!

GAGGAMANNU!

Vzývání proti Sedmi Lžím-které-čekají (The Seven Liers-in-wait)

Sedmero jich jest,

Sedmero jich jest.

Je jich sedmero v hlubinách oceánu.

Sedmero jich jest v rozlehlosti nebes.

Povstávají z hlubin oceánu,

Povstávají i z rozlehlosti nebes.

Nejsou ani muž, ani žena.

Tito, kteříž spoutávají sebe sama na venek jako řetězy,

Nejsou manžely,

Nezplodí děti,

Jsou jako cizí k dobročinnosti,

Nevnímají modlitby,

Posmívají se přáním

Tito jsou havětí, kteráž přijde z hor Mashu,

Nepřátelé Enkiho, pána našeho,

Oni jsou pomsta Prvotních.

Posilují se obtížemi,

Sílu čerpají ze Zla,

Nepřátelé, nepřátelé, sedmero nepřátel!

Sedmero jich jest,

Sedmero,

Je jich sedmero a ještě sedmkráte.

Duchu Oblohy, upamatuj se! Duchu země, upamatuj se!

Vymítání BARRA EDINNAZU

Proti duchovi, který napadne kruh

ZI ANNA KANPA!

ZI KIA KANPA!

GALLU BARRA!

NAMTAR BARRA!

ASHAK BARRA!

GIGIM BARRA!

ALAL BARRA!

TELAL BARRA!

MASQIM BARRA!

UTUQ BARRA!

IDPA BARRA!

LALLASSU BARRA!

AKHKHARU BARRA!

KIELGALAL BARRA!

LILITU BARRA!

UTUQ XUL EDIN NA ZU!

ALLA XUL EDIN NA ZU!

GIGIM XUL EDIN NA ZU!

MULLA XUL EDIN NA ZU!

MASQIM XUL NA ZU!

BARRA!

EDINNAZU!

ZI ANNA KANPA! ZI KIA KANPA!

Vymítání DI DINGIR

Ku použití v případě jakýchkoliv jiných potíží.

ZI DINGIR NNGI E NA KANPA ZI

DINGIR NINGI E NA KANPA ZI

DINGIR ENNUL E NA KANPA ZI DINGIR

NINNUL E NA KANPA ZI DINGER ENN KURKUR

E NA KANPA ZI DINGIR N DA SHURRIM

máma KANPA ZI DINGER NINNDA SHURRIM máma

KANPA ZI DINGIR ENDUL AAZAG GA KANPA ZI

DINGIR NINNDUL AAZAG

GA KANPA ZI

DINGIR ENUHDDIL LA KANPA ZI

DINGIR NINN UHDDIL LA KANPA ZI DINGIR

ENMESHIR RAA KANPA ZI DINGIR NINNME

SHIR RAA KANPA ZI DINGIR ENAA MAA DINGIR

ENLIL LAAGE KANPA ZI DINGIR NINNA MAA DINGIR NINNLIL

LAAGE KANPA ZI DINGIR SSISGI GISH SAGBA mámy DAA NI

IDDA ENNUBALLEMA KANPA ZI

DINGIR BHABBHAR L'GAL DEKUD DINGIR RI ENNEGE KANPA ZI

DINGIR NINNI DUGGAANI DINGIR NNUNNA IA SAGGNNUUNGA GATHA KANPA!

Vymítání AZAG-THOTHa a jeho emisarů

Obraz musí být vyrobený ze stejné materie jako trůn, a daný do plamenů AGA MASS

SSARATU zatímco je zpíván tento exorcismus:

Vařte se! Vařte se! Hořte! Hořte!

UTUX XUL TA ARDATA!

Kdo stvořil tebe, jehož jsi syn?

Kdo stvořil tebe, jehož jsi dcera?

Co za kouzla, co za zaklínání tě přineslo sem?

Nechť mne Enki, Pán kouzelníků, osvobodí.

Nechť mne ASHARILUDU, syn ENKIho, osvobodí.

Nechť promění v nicotu vaše hnusná kouzla!

Zotročím vás

Svážu vás!

Uvrhnu vás ke Girrgovi

pánovi plamenů,

jenž vysušuje, zapaluje a spoutává,

z něhož dokocne mocný KUTULU má strách!

Nechť Girra, Ten který Věčně hoří, dá sílu mým pažím!

Nechť Girra Pán Ohně dá sílů mým kouzlům!

Nespravedlnost, vražda, znehybnění mých beder,

Trhání vnitřonstí, hltání masa, šílenství,

Po všechny způsoby jste mne sužovali!

Zuřivý Bůh Chaos!

Nechť mne Girra osvobodí!

AZAG-THOTH TA ARDATA! IA MARDUK! IA MARDUK! IA ASALLUXI!

Vybrali jste si mne pro mrtvolu.

Doručili jste mne k lebce.

Seslali jste přízraky, aby mne bez oddechu pronásledovali.

Seslali jste vampýry, aby mne bez oddechu pronásledovali.

K putujícím Duchům Pustin jste mne poslali.

K přízrakům rozpadlých ruin jste me poslali.

Štvali jste mne do pouští, pustin a zakázaných zemí.

Nikdy více se neopovažujte znovu otevříti ústa, abyste mne zaklínali!

Zahnal jsem vaše obrazy

přímo do plamenů GIBIL!

Shoř, šílený Ďáble!

Spal se, šílený Bože!

Nechť Girra spalovatel uvolní své zábrany!

Nechť plameny Gibil uvolní vaše bytí!

Nechť Právo Ohně uchopí vaše hrdla!

Nechť Právo Ohně pomstí mne!

To nejsem já, ale MARDUK, syn ENKIho, Pána kouzelníků, který Ti takto přikazuje!

KAKKAMMU! KANPA!

Zaklínání proti Starověkým

(má býti recitováno každý rok, když Medvěd visí za ocas z nebes)

Ničivé bouře a Zlé větry jsou oni!

Děsivý výbuch, zvěstovatelé zhoubné bouře,

Děsivý výbuch, předznamenávatel zhoubné bouře

Jsou to mocné děti Starověkých

Zvěstovatelé Nákazy,

Nosiči trůnu Ninnkigal

Jsou záplava, která se řítí zemí

Sedmero Bohů Širého nebe

Sedmero Bohů Širé země

Sedmerem Starověkých jsou!

Sedmero Bohů Síly,

Sedmero Zlých Bohů,

Sedmero Zlých Démonů,

Sedmero Démonů Útisku

Sedmero na Nebi

Sedmero na Zemi

UTUG XUL

ALA XUL GIDIM

XUL MULLA XUL

MASQIM XUL ZI ANNA

KANPA!

ZI KIA KANPA ZI

DINGIR ENLIL LA LUGAL KURKUR RA GE KANPA!

ZI DINGIR NINLIL LA NIN KURKUR RA GE KANPA!

ZI DINGIR NINIB IBILA ESHARRAGE KANPA!

ZI DINGIR NINNI NIN KURKUR RA GE KANPA!

ZI DINGIR NUNNA DINGIR GALGALLA E NE KANPA!

ZI DINGER ANNA KANPA!

ZI DINGIR KIA KANPA!

BABABARARARA ANTE MALDADA!

BABABARARARA ANTE GEGE ENENE!

Vzývání ochrany proti spřažencům Starověkých

SHAMMASH SHA KASHSHAPIYA KASSHAP TIYA
EPISHYA MUSHTEPISH TIYA!
Kima Tinur khuturshuna l'rim!
Lichulu Lizubu u Littaattuku!
E Pishtashunu Kima meh naadu ina tikhi likhtu!

SHUNU LIMUTUMA ANAKU LU'UBLUYI!
SHUNU LINISHUMA ANAKU LU'UDNIN!
SHUNU LI'IKTISHUMA ANAKU LUUPPATARI!
Tirrama shaluti Sha Kashshapti Sha Ruchi ye
Ipushu
Shupi yi arkhish Uppu yush!
ZI DINGIR GAL KESHSHEBA KANPA!

(Má být recitováno sedmerokrát v kruhu květin před AGA MASS SSARATU v případě, když zjistíš, že pochopové TIAMAT získávají Sílu proti tobě a tvému okolí. Nebo také v případě, když Velký Medvěd je oddělen od svého Ocasu v nebesích, což je čas pro nebezpečné rituály spřaženců. Hold za toto vzývání budiž vzdán Anuovi).

Vymítání Ducha Posedlosti

(Toto mý být použito v případě posednutí a nebo v případě, když je třeba bezpečí. Takto dojde k posílení unvitř Kruhu proti Strážci).

Zkažený Bůh

Zkažený Démon

Démon Pouští

Demon Hor

Démon Moří

Démon Jezer

Démon Bažin

Zkažený Génius

Obrovské Larvy

Zlé větry

Démon zmocňující se těla

Démon rvoucí tělo,

DUCHU NEBE, PAMATUJ!

DUCHU ZEMĚ, PAMATUJ!

Démon, jenž se zmocňuje muže

Démon, jenž se zmocňuje muže

GIGIM, jenž pracuje pro Zlo,

Splozenec zkaženého Démona

DUCHU NEBE, PAMATUJ!

DUCHU ZEMĚ, PAMATUJ!

On, kterýž tvoří obrazy

On, kterýž vyslovuje kouzla

Zlý Anděl,

Uhrančivé Oči,

Zlá Ústa,

Zlý Jazyk

Zlý ret

Nejdokonalejší čarodějnictví

DUCHU NEBE, PAMATUJ!

DUCHU ZEMĚ, PAMATUJ!

NINNKIGAL, choť NINNAZU

Nechť jej přiměje, aby otočil svoji tvář k místu, kde ona je!

Nechť zlí démoni odejdou!

Nechť popadnou jeden druhého!

Nechť se krmí na kostech těch druhých!

DUCHU NEBE, PAMATUJ!

DUCHU ZEMĚ, PAMATUJ!

Vymítání ANNAKIA

(Zaklínání Nebes a Země a Všeho mezi nimi proti Duchu Posedlosti má být pronášeno sedmerokráte nad tělem posedlé osoby, dokud duch neopustí tělo ústy či nosem ve formě tekutiny - zeleného oleje - a ohně. Tak bude osoba vyléčena a má obětovat Inanně v jejím Chrámu. Toto nesmí být vynecháno, jinak se duch vrátí tam, co Inanna nepřijala..)

ZI DINGIR ANNA KANPA!

ZI DINGIR KIA KANPA!

ZI DINGIR URUKI KANPA!

ZI DINGIR NEBO KANPA!

ZI DINGIR ISHTAR KANPA!

ZI DINGIR SHAMMASH UDDU KANPA!

ZI DINGIR NERGAL KANPA!

ZI DINGIR MARDUK KANPA!

ZI DINGIR NINIB ADDAR KANPA!

ZI DINGIR IGIGI KANPA!

ZI DINGIR ANNUNNAKIA KANPA

ZI DINGIR ENLIL LA LUGAL KURKURRAGE KANPA!

ZI DINGIR NENLIL LA NINKURKURRAGE KANPA!

ZI DINGIR NINIB IBBILA ESHARRAGE KANPA!

ZI DINGIR NINNINI KURKURRAGE GIGSHI INN BHABBHARAGE KANPA!

ZI DINGIR ANNUNNA DINGIR GALGALLAENEGE KANPA!

KAKAMMU!

Spoutání zlých čarodějů

(Když tvé dílo trpí kouzly nohsledů Starověkých, vytvoř jejich obraz, jeden mužský a jeden ženský a spal je v plamenech AGA MASS SSARATU za pronášení tohoto zaklínadla.)

Dovolávám se vás, Bohové Noci

spolu s Vámi budeme volat do Noci, k zahalené ženě

volám večer, o půlnoci i ráno

neboť oni mne očarovali

čaroděj a čarodějka mne svázali

můj Bůh a moje Bohyně pláčou nad mým osudem.

Jsem sužován bolestmi, neboť jsem nemocen.

Stojím vzpřímený, neboť si nemohu lehnout

ani během dne ani během noci.

Ústa mi zacpali hadry!

Ústa mi zacpali travou!

Oni udělali vodu z mého vzácného nápoje.

Má radost je smutek a má veselost je žal.

Vyvstávejte! Velcí bohové! Slyšte mé čekání!

Nechť převládne spravedlnost! Dbejte na má Práva!

Mám obraz čaroděje a čarodějky,

kouzelníka a kouzelnice.

Nechť Tři strážci Noci rozpustí jejich zlá kouzla!

Nechť jejich ústa jsou vosk a jejich jazyk med.

Slova o mém osudu, která vyslovili, nechť tají jako vosk!

Kouzla, která spředli, nechť odtečou pryč jako med!

Nechť jejich předivo je zrušeno

Jejich práce ať je zničena

Celá jejich řeč nechť vyplní pouště a pustiny.

Staniž se tak podle Ustanovení, které Bohové Noci vydali.

Dokonáno jest.

Jiné spoutání zlých čarodějů

(Vezmi provaz s deseti uzly. Vždy, když předneseš jeden řádek zaříkávání, uvolni jeden uzel. Když je dokonáno, vhoď provaz do ohně a vzdej díky Bohům.)

Mé obrazy vás přenesli přes smrt; vraťťe se zpět!

Mé obrazy vás viděli se smrtí; vraťťe se zpět!

Mé obrazy vás uvrhly na stranu smrti; vraťťe se zpět!

Mé obrazy vás uvrhly do základů smrti; vraťťe se zpět!

Mé obrazy vás pohřbily do rakve s mrtvými; vraťte se zpět!

Mé obrazy vás vydaly ku zničení; vraťte se zpět!

Mé obrazy vás uzavřely zdmi; vraťte se zpět!

Mé obrazy vás srazily z prahu; vraťte se zpět!

Mé obrazy vás uzamknuly v bráně zdi; vraťte se zpět!

Mé obrazy vás vydaly napospas Bohům Ohně; vraťte se zpět!

Nejlepší zaklínání proti hordě démonů, kteříž napadají v noci

( Má být odříkáno během chůze po obvodu Kruhu, zároveň je třeba skrápět okolí sladkou vodou pomocí borovicové šišky, nebo zlatým kropítkem. Na ruce nechť je znamení ryby a zaklínání má být vysloveno jasně, každé slovo a to buďto jemně zašeptáno nebo hlasitě zakřičeno.)

ISA YA! ISA YA! RI EGA! RI EGA!

BI ESHA BI ESHA! XIYILQA! XIYILQA!

DUPPIRA ATLAKA ISA YA U RI EGA

LIMUTTIKUNU KIMA QUTRI LITILLI SHAMI YE

INA ZUMRI YA ISA YA

INA ZUMRI YA RI EGA

INA ZUMRI YA BI ESHA

INA ZUMRI YA XIYILQA

INA ZUMRI YA DUPPIRA

INA ZUMRI YA ATLAKA

INA ZUMRI YA LA TATARA

INA ZUMRI YA LA TETIXXI YE

INA ZUMRI YA LA TAQARRUBA

INA ZUMRI YA LA TASANIQA

NI YISH SHAMMASH KABTU LU TAMATUNU

NI YISH ENKI BEL GIMRI LU TAMATUNU

NI YISH MARDUK MASHMASH ILANI LU TAMATUNU

NI YISH GISHBAR QAMIKUNU LU TAMATUNU

INA ZUMRI YA LU YU TAPPARRASAMA!

Zaklínání hor Mashu

(Kouzlo způsobí zděšení Nepřítele a zmate jeho myšlenky. Způsobuje také, že zlý čaroděj nemůže vidět působit svoje kouzla do očekávaného konce, neboť se roztekou, jako vosk a med. Tyto hory se nazývají Shadu a jsou úkrytem pro Kurovy hady. Kouzlo způsobuje okamžité zničení.)

SHADU YU LIKTUMKUNUSHI

SHADU YU LIKLAKUNUSHI

SHADU YU LINI YIX KUNUSHI

SHADU YU LI YIXSI KUNUSHI

SHADU YU LITE KUNUSHI

SHADU YU LINI KUNUSHI

SHADU YU LINIR KUNUSHI

SHADU YU LIKATTIN KUNUSHI

SHADU YU DANNU ELIKUNU LIMQUT

INA ZUMRI YA LU YU TAPPARRASAMA!